Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

D'acord amb l'article 82 dels Estatuts de la Universitat de València, les eleccions corresponents a les representacions es regeixen per les normes següents:

a) La representació del personal docent i investigador es distribueix proporcionalment a cada facultat o escola, en funció del nombre de membres del personal docent i investigador adscrits a cada centre. En cadascun d’aquests centres, aquesta representació es distribueix segons el nombre de membres del professorat doctor amb vinculació permanent i del professorat  no doctor o sense vinculació permanent del centre. El percentatge de participació en el Claustre del professorat associat d’institucions sanitàries és el que estableix la disposició addicional onzena d’aquests Estatuts.
 

b) La representació dels estudiants i les estudiantes es distribueix proporcionalment a cada facultat o escola en funció del nombre d’estudiants i estudiantes censats a cada centre.
 

c) La representació del personal d’administració i serveis es distribueix proporcionalment d’acord amb el cens de cada col·legi electoral, de manera que es garantesca la participació de tot el personal d’administració i serveis.
 

d) La representació del personal investigador en formació s'elegeix en col·legi electoral únic.
 

e) El Claustre elegeix una Junta Electoral que, segons els criteris assenyalats en els apartats anteriors, elabora el cens de cada col·legi electoral, determina el nombre de membres que han de ser elegits i resol les reclamacions i els recursos que s’interposen en el procediment electoral.