Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

D'acord amb l'article 86 dels Estatuts de la Universitat de València, el Claustre es dotarà d’un reglament de règim intern que, d’acord amb aquests Estatuts, ha de regular, entre altres, les qüestions següents:

a) Composició, forma d’elecció i funcions de la Mesa del Claustre.

b) Règim de convocatòries i elaboració de l’ordre del dia.

c) Normes sobre quòrum i intervencions.

d) Presentació de propostes, presa d’acords i règim de votacions.

e) Composició, forma d’elecció i funcions de la Junta Electoral i de les comissions del Claustre.

f) Règim de publicitat i custòdia de les actes i de la documentació del Claustre.

Per a l’aprovació i la modificació del reglament de règim intern es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del Claustre.

Reglament de Règim Intern