Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

D'acord amb l'article 113 dels Estatuts de la Universitat de València, es constituirà la Comissió d'Estatuts, com una comissió assessora dels òrgans centrals de la Universitat de caràcter permanent. La composició de la comissió i el seu reglament d'organització i funcionament han de ser aprovats pel Claustre.

Per contribuir a l’exercici més encertat de les competències dels òrgans centrals de la Universitat, en els procediments corresponents tindran participació comissions representatives dels sectors de la comunitat universitària.

La creació i la supressió de comissions de caràcter permanent és competència del Consell de Govern.

La Comissió d’Estatuts s’ha de constituir amb caràcter permanent.

L’aprovació i la modificació del reglament d’organització i funcionament de la Comissió d’Estatuts són competència del Claustre.

Els membres de la Comissió d'Estatuts han de cessar cada vegada que es renove totalment l’òrgan que, si s’escau, els haja elegit. Els representants dels estudiants es renoven amb la periodicitat que s'establesca en els reglaments aplicables.

La presidència de la Comissió d’Estatuts correspon al membre d’aquesta que haja elegit la Comissió per majoria absoluta.

Per a l’exercici de llurs funcions, la Comissió d'Estatuts pot sol·licitar l’assessorament d’experts.

Reglament d'Organització i Funcionament