Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat de València i, com a tal, desenvolupa les línies generals de política universitària aprovades pel Claustre, exerceix la potestat reglamentària no reservada a altres òrgans de la Universitat, com també les potestats de proposta, d’informe i de resolució que li atribueixen aquests Estatuts i altres disposicions aplicables, i assisteix el rector o la rectora en tots els assumptes de la seua competència.