Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Microscopi confocal SP2

El microscopi confocal ens permet visualitzar mostres amb diferents marcatges fluorescents obtenint imatges de gran nitidesa i qualitat pel fet que la imatge obtinguda no està contaminada per la llum emesa fora del pla focal. Gràcies a aquesta característica de confocalitat, ens permet realitzar reconstruccions tridimensionals a partir de seccions òptiques.

Microscopi confocal SP8

El microscopi confocal ens permet visualitzar mostres amb diferents marcatges fluorescents obtenint imatges de gran nitidesa i qualitat pel fet que la imatge obtinguda no està contaminada per la llum emesa fora del pla focal. Gràcies a aquesta característica de confocalitat, ens permet realitzar reconstruccions tridimensionals a partir de seccions òptiques.

Microscopi de camp clar (microdisector làser modificat)

El microscopi de camp clar ens permet visualitzar mostres tenyides o amb pigments naturals que resulten altament contrastades. La font d'il·luminació és la llum blanca. Els components de la mostra es visualitzen gràcies a les diferències de contrast que existeixen entre ells i el mitjà que els envolta.

Microscopi invertit DMi8 per a cèl·lula viva – sondes de calci

La varietat de proteïnes fluorescents i sondes multicolor que s'han desenvolupat, permeten marcar pràcticament qualsevol molècula. La capacitat de visualitzar dinàmiques proteiques en vesícules, orgànuls, cèl·lules i teixits ha proporcionat nova informació sobre el funcionament de les cèl·lules tant en situacions de salut com de malaltia. Aquesta informació inclou la dinàmica espaciotemporal de processos, com la mitosi; estudis en la dinàmica d'ions, com el Ca+ i els canvis en el citoesquelet.

Microscopi invertit de fluorescència

La fluorescència és un dels fenòmens físics més utilitzats en microscòpia biològica i analítica, sobretot pel seu alt grau de sensibilitat i especificitat. La microscòpia de fluorescència permet als usuaris determinar la distribució d'una sola molècula, la seua quantitat i la seua ubicació dins d'una cèl·lula.

Els microscopis de fluorescència que s'empren en aplicacions d'investigació es basen en una sèrie de filtres òptics. Els filtres solen estar inserits en un bloc de filtres. Mentre que el filtre d'excitació selecciona les longituds d'ona que exciten un fluoròfor concret dins de la mostra, el filtre d'emissió actua com una espècie de control de qualitat, ja que només permet passar les longituds d'ona d'interés emeses pel fluoròfor.

Preparació de mostres: criòstat, micròtom i sistema d'inclusió de parafina

El criòstat, també conegut com criòtom, és un micròtom de congelació que s'utilitza per a tallar llesques de material congelat, es troba a l'interior d'una cambra freda.

El microtom s'utilitza per a realitzar talls histològics de diferent gruix, és un instrument de precisió amb el qual s'obtenen sèries ininterrompudes de corts d'un gruix determinat i uniforme.

El sistema d'inclusió de parafina és una perfusió de la mateixa en els teixits per a crear un mitjà homogeni, que permeta la realització de corts de poc gruix amb gran facilitat i una precisió.