Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Analitzador Elemental

Equip que realitza anàlisi de carboni, hidrogen, nitrogen, sofre i oxigen.

Anàlisi estadística

La Secció d'Estadística disposa de personal qualificat expert en el maneig d’equips informàtics dotats amb softwares específics. El principal software utilitzat per a l’anàlisi de les dades és el software lliure R.

Cabina de cultiu amb nivell 1 de contenció biològica NCB1

Cabina de cultiu amb nivell 1 de Contenció Biològica (NCB1), en hivernacle tipus “venlo”, amb control de temperatura, humitat relativa, ventilació, CO₂, il·luminació i reg a través del sistema de control i regulació integral de clima i reg Ridder Multima.

Cabina de cultiu amb nivell 2 de contenció biològica NCB2

Cabina de cultiu amb nivell 2 de Contenció Biològica (NCB2), en hivernacle tipus “venlo”, amb control de temperatura, humitat relativa, ventilació, CO₂, il·luminació i reg a través del sistema de control i regulació integral de clima i reg Ridder Multima.

Cabina de cultiu estàndard

Cabina de cultiu estàndard en hivernacle tipus “venlo”, amb control de temperatura, humitat relativa, CO₂, il·luminació i reg a través del sistema de control i regulació integral de clima i reg Ridder Multima.

Cambra climàtica

Cambra climatitzada amb 12 aquaris de cristall per a assajos fonamentalment de patologia amb organismes aquàtics.

Comptador proporcional de flux de gas de baix fons

Un comptador proporcional és un detector de partícules ionitzants. El seu funcionament es basa en la ionització produïda en les partícules per un camp elèctric intens que travessa el volum de detecció gasós. Tots dos tipus de radiacions poden mesurar-se de manera simultània tenint en compte que una partícula alfa produeix, en travessar un mitjà material, una major ionització específica que una partícula beta de la mateixa energia.

Detectors de centellege líquid

Utilitzen la propietat d'uns certs materials d'emetre llum quan les seues e- lliures produeixen excitacions que més tard es desexciten després del pas de la radiació ionitzant. La llum emesa es transforma en un senyal elèctric i és posteriorment mesurada mitjançant un fotomultiplicador.

Difractòmetre de Raigs X de Monocristall

Difractòmetre D8 Venture és un sistema de determinació estructural de monocristalls 3-D. El sistema cobreix totes les aplicacions típiques d'un monocristall en química orgànica i inorgànica, química de l'estat sòlid i òrgan-metàl·lics, així com mineralogia i farmàcia. Es pot configurar per a investigacions de densitat d'electrons a temperatura ambient o a baixes temperatures, investigacions de transicions de fase o estudis d'alta pressió. A més permet fer tots aquests estudis amb dues radiacions; Mo o Cu. Obtingudes a través de dues microfonts i les seues òptiques associades. El detector PHOTON 100 amb tecnologia CMOS, Il·luminació de llum freda i vídeo –microscopi d'HD.

Equip Automàtic de Determinació de Punts d'Inflamació

Equip que determina la temperatura més baixa a la qual s'emet suficient vapor per a formar una mescla inflamable en l'aire a la pressió atmosfèrica estàndard.

Equip de cromatografia LC-MS i GC/MS (UHPLC/GC/MS-Q-TOF) Bruker IMPACT II

Equip que determina quantitativament les concentracions d'una, diverses o moltes substàncies en una mostra biològica (sèrum, plasma, teixit o orina), alimentària o ambiental. Això s'aconsegueix gràcies a una separació cromatogràfica dels compostos presents en la matriu a estudiar, bé per cromatografia de líquids o cromatografia de gasos i el seu posterior nebulització amb fragmentació per a detectar els components segons el seu pes molecular.

Espectrofotòmetre Ultraviolat-visible (UV-vis)

Equip de espectroscòpia UV-Vis que es basa en el procés d'absorció de la radiació ultraviolada-visible (radiació amb longitud d'ona compresa entre els 160 i 780 nm) per una molècula, la qual cosa ens permet identificar els grups funcionals presents en una molècula.

Espectrofotòmetre d'Absorció Atòmica (FAAS)

Equip que realitza anàlisi de metalls i elements inorgànics.

Espectrofotòmetre d'Absorció Atòmica Multielemental (FAAS)

Equip que realitza anàlisi de metalls i elements inorgànics.

Espectrometria gamma amb detectors de Ge(Hp)

L'espectrometria gamma és una tècnica d'anàlisi multielemental que permet obtindre l'espectre de radiacions gamma de diferent energia emeses pels isòtops radioactius que són registrats per un detector de fotons. Es basa en el fet que els fotons produeixen portadors de càrrega (excitacions electró-buit) que es mouen lliurement en el semiconductor cap als elèctrodes de col·lecció.

Espectròmetre LC-MS/MS (triple-quadrupol)

Espectròmetre de Masses amb analitzador triple quadrupol TQ Detector. Quantificació de metabòlits.

Espectròmetre d'Emissió Raman

Equip que realitza determinacions de materials mitjançant Espectrofotometria Raman acoblada a un microscopi confocal.

Espectròmetre de Fluorescència

Equip que determina la fluorescència d'una substància o material que és capaç d'absorbir energia en forma de radiacions electromagnètiques i després emetre part d'aqueixa energia en forma de radiació electromagnètica de longitud d'ona diferent.

Espectròmetre de RMN de 300MHz per a mostres en estat líquid

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Espectròmetre de RMN de 400MHz per a mostres en estat líquid
 • Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.
 • Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.
 • Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.
 • Seguiment de processos químics: cinètiques.
 • Determinació de processos d'associació i interacció molecular.
 • Estudis a temperatura variable.
 • Observació d'una àmplia varietat de nuclis magnètics: 19F, 195Pt, 133Cs, 11B, 31P, 6Li, 29Si, etc.
Espectròmetre de RMN de 400MHz per a mostres en estat sòlid

Caracterització estructural de materials en estat sòlid, i de substàncies immobilitzades sobre sòlids.

Permet analitzar materials molt diversos:

 • Sòls, fustes, cel·luloses
 • Materials ceràmics
 • Polímers
 • Polimorfs, vidres, metalls i aliatges
 • Materials porosos, com a zeolites, aluminosilicats
 • Nanopartícules
 • Estudi de complexos organometálicos en estat sòlid.
Espectròmetre de RMN de 500MHz per a mostres en estat líquid

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.

Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.

Seguiment de processos químics: cinètiques.

Determinació de processos d'associació i interacció molecular.

Estudis a temperatura variable.

Anàlisi de mescles, quantificació i identificació de components.

Estudis de difusió, grandària i mobilitat molecular.

Estudi de mecanismes de reaccions químiques, caracterització d'intermedis de reacció, obtenció de paràmetres cinètics i termodinàmics de les reaccions.

Estudi d'interaccions moleculars, determinació de processos d'associació i interacció molecular afinitat host-guest, reconeixement molecular enzim-substrat.

Espectròmetre de Ressonància Magnètica Nuclear

L'espectroscòpia per Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) es defineix com l'estudi de les molècules mitjançant el registre de la interacció de radiacions electromagnètiques de radiofreqüència amb els nuclis de les molècules situades en un camp magnètic extern. És una tècnica utilitzada per a avaluar el contingut bioquímic dels teixits vius, que proporciona informació metabòlica complementària a les alteracions anatòmiques que es poden trobar en els estudis radiològics.

Espectròmetre de masses MALDI TOF TOF

Espectròmetre de masses amb font de ionització MALDI i analitzador de temps de vol.

Espectròmetre de masses QTOF

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid doble quadrupol, temps de vol.

Espectròmetre de masses QTRAP

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid triple quadrupol.

Espectròmetre de masses híbrid

Espectròmetre de masses híbrid amb analitzador quadrupol-temps de vol, QTOF (LC-MS/MS) alta resolució.

Espectròmetre de plasma acoblat inductivament amb detector de massa (ICP-MS)

Equip que realitza anàlisi de metalls i elements inorgànics a nivell de traces.

HRTEM TECNAI 200 kV

Microscopi electrònic de transmissió d'emissió de camp de 200 kV (FEG) amb una resolució (Point Resolution) de 0.24nm. Està equipat amb una càmera CCD GATAN i Programari d'adquisició i tractament d'imatges "Digital Micrograph". Aquest equip permet realitzar imatges HRTEM, patrons de difracció d'electrons i tècniques espectroscòpiques com EDS i Mapping. A més, disposa d'un porta-mostres de "Double-Tilt" que permet la completa orientació de la mostra.

High content Screening IN CELL

Equip d'anàlisi d'alt contingut a través de la captura automàtica d'imatges per a l'estudi de cultius cel·lulars vius o fixats, en plaques o portes. Disposa de quatre objectius de llarga distància: 4x, 10x, 20x i 40x. A més, disposa d'incubador amb control de temperatura i dispensador automàtic de reactius.

Laboratori de mostres d'Aquaris

Equipament del Laboratori de la Planta Experimental d'Aquaris.

Microscopi Confocal Multifotó FV1000MPE

Microscopi confocal multifotó muntat sobre un microscopi vertical BX61WI motoritzat i equipat amb un objectiu d'immersió en aigua XPLN25xWMP exclusiu per a microscòpia multifotònica, amb una obertura numèrica d'1.05 i una distància de treball de 2mm. Disposa del làser Mai-Tai HP DeepSee (Spectra Physics) premut sintonitzable en el rang de 690 a 1040nm amb una potència mitjana de 2,0 W. Aquest tipus de làser, en ser infraroig, permet una major penetració en la mostra i produeix menor mal cel·lular. El senyal es recull mitjançant quatre detectors que cobreixen tot el rang del visible (420-500/515-580/590-650/660-740).

Microscopi electrònic d'escombratge d'emissió de camp

Microscopi electrònic d'escombratge amb canó d'emissió de camp (FEG) amb una resolució d'1.4 nm a 1 kV.

Microscopi làser confocal FV1000

Microscopi confocal muntat sobre un IX81 invertit motoritzat que disposa dels següents objectius: 10x, 20x, 40x (oli), 60x (oli), 60x (aigua). Les línies d'excitació presents en aquest equip són: 405nm, 488nm, 515nm, 559nm, 594nm i 635nm. Aquest equip disposa a més d'un sistema d'incubació el que fa que siga un equip adequat per a treballar amb cèl·lula viva.

Microscopi làser confocal FV10W

Equip confocal invertit de rutina totalment motoritzat que permet la realització d'adquisicions programades sobre diverses àrees predefinides. Disposa d'un objectiu 10x (NA 0,4) sec i un 60x (NA 1,2) d'immersió en aigua. Les línies d'excitació són: 405nm, 473nm, 559nm i 635nm. Aquest equip és adequat per a experiments en el temps de cèl·lula viva ja que disposa d'incubador amb control de temperatura.

Programes d'anàlisi qualitativa

Els programes d'anàlisi qualitativa permeten categoritzar, vincular i extraure informació a partir de les dades analitzades, aquests poden ser documents de text, enregistraments d'àudio, imatges, vídeos i fins i tot en alguns casos dades geo-referencials.

Els pedals de transcripció Olympus Dictation permeten la realització de les transcripcions de so.

Programes d'anàlisi quantitativa

Els programes d'anàlisi quantitativa permeten realitzar i analitzar estadísticament les dades obtingudes d'enquestes.

QTRAP 6500+

Equip més sensible, selectiu i amb major velocitat en les anàlisis, que millora el servei per a analitzar mostres a nivell de traces (nivells de pic-nano grams) d'una gran quantitat de metabòlits en matrius complexes, com a biofluids i teixits, de manera automatitzada i relativament ràpida, generant un perfil per mitjà de tècniques estadístiques multivariant, etc.

Sala de transcripció i anàlisi (sala de tècniques qualitatives)

Conforma l'àrea del laboratori habilitada per al desenvolupament de tècniques qualitatives, mitjançant la transcripció d'enregistraments i la seua posterior anàlisi.

Sala de tècniques conversacionals i observació (sala de tècniques qualitatives)

Conforma l'àrea del laboratori habilitada per a realitzar grups de discussió i/o entrevistes grupals i el seu visionat.

Sala de tècniques quantitatives

Conforma l'àrea del laboratori habilitada per al desenvolupament de tècniques quantitatives, mitjançant la producció de dades primàries quantitatives, la seua anàlisi i tractament i l'anàlisi de dades estadístiques.

Sala polivalent

Espai per a la realització d'entrevistes i/o celebració de reunions, seminaris o videoconferències.

Sistema d'anàlisi genòmica i transcriptòmic de cèl·lules individuals

Plataforma per a dur a terme estudis transcriptòmics en el camp de single cell (cèl·lula única) que permet estudiar la variabilitat transcriptòmica i fenotípica entre milers de cèl·lules partint d'ARN de cèl·lula única.

Sistema de PCR quantitativa digital

Equip per a la realització d'assajos de PCR digital.

Sistema de PCR quantitativa en temps real

Equip per a la realització d'assajos de PCR quantitativa.

Sistema de cromatografia líquida Ekspert 425

Sistema de cromatografia líquida d’alta pressió amb configuració nano/micro.

Sistema de seqüenciació massiva

Equip de seqüenciació d'alt rendiment que permet l'obtenció de seqüències curtes de fins a 300 pb.

Sistema de seqüenciació massiva

Equip de seqüenciació d'alt rendiment que permet l'obtenció de seqüències amb una longitud mitjana superior a 30 kb.

Sistema de seqüenciació mitjançant electroforesi capil·lar

L'equip permet l'obtenció de seqüències d'ADN pel mètode de Sanger i la determinació de la grandària de fragments.

Sistemes d'aquaris

Nou sistemes de filtració i recirculació d'aigua per al manteniment d'organismes aquàtics.

TEM HITACHI HT7800 120Kv

Microscopi electrònic de transmissió de 120 Kv d'alt contrast amb càmera digital CMOS EMSIS XAROSA de 20 Mpx.

TEM JEOL jem 1010 100Kv

Microscopi electrònic de transmissió de 100 Kv d'alt contrast amb càmera digital AMT de 8 Mpx.