Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Substàncies Químiques Catalogades

substancies quimiques catalogades

La Universitat de València, en l’ús de les seues competències i per al desenvolupament normal de les activitats de docència i investigació que té encomanades, és usuària d’una sèrie substàncies químiques que, tot i destinar-se fonamentalment a la fabricació industrial d’importants derivats molt corrents i necessaris en la nostra societat, han sigut catalogades com a precursors de drogues regulats en el REGLAMENT (CE) núm. 273/2004 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL d’11 de febrer de 2004. Aquestes substàncies, desviades del seu curs legal, poden ser utilitzades per a l’elaboració de diferents tipus de drogues.

La normativa aplicable estableix les mesures de control d’aquestes substàncies i també el procediment sancionador. El Ministeri de l’Interior és l’autoritat competent quant al control i supervisió del seu comerç a la Unió Europea.

Per aquest motiu, el Ministeri de l’Interior manté un Registre General d’Operadors de Substàncies Químiques Catalogades, en què s’han d’inscriure les persones físiques i jurídiques que realitzen operacions amb substàncies catalogades. La Universitat de València, com a usuària de substàncies catalogades, disposa de llicència d’activitat i està inscrita en aquest registre.

Any rere any, el Ministeri de l’Interior sol·licita informació sobre les compres realitzades, ús i emmagatzematge de substàncies catalogades. Amb aquesta finalitat, la Universitat de València ha d’emplenar el Qüestionari anual de declaració d’operacions amb substàncies químiques catalogades.

El Servei de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) per encàrrec del vicerector d’Investigació és la unitat encarregada de realitzar la interlocució entre la Universitat i el Ministeri de l’Interior. A través del correu precursores@uv.es, l’SCSIE trasllada el qüestionari als diferents departaments, instituts d’investigació, serveis i unitats de la UV, que són els responsables últims del control i l’ús de les substàncies catalogades, i de la declaració que es fa d’aquestes substàncies als diversos qüestionaris.

Després de l’enviament dels qüestionaris a l’SCSIE, aquest servei unifica tots els qüestionaris en només un únic qüestionari, que s’envia al Ministeri de l’Interior anualment. L’SCSIE realitzarà les funcions assessores oportunes per a un emplenament correcte del qüestionari, per part de les diverses unitats, així com traslladarà al Ministeri de l’Interior els dubtes que puguen sorgir pel que fa a les substàncies catalogades.

Per a més informació es pot contactar amb precursores@uv.es o al telèfon 96 35 44618.

 

Amb la finalitat d’homogeneïtzar criteris, informem de la terminologia que regula la normativa:

  • substància catalogada: qualsevol substància que figure en l’annex I i que puga utilitzar-se per a la fabricació il·lícita d’estupefaents o substàncies psicotròpiques, incloses les mescles i els productes naturals que continguen aquestes substàncies, però exclosos els productes naturals i les mescles que continguen substàncies catalogades la composició de les quals siga tal que no puguen ser utilitzades fàcilment o extretes amb mitjans de fàcil aplicació o econòmicament viables, els medicaments en la definició de l’article 1, punt 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlament Europeu i del Consell, i els medicaments veterinaris en la definició de l’article 1, punt 2, de la Directiva 2001/82/CE del Parlament Europeu i del Consell

  • substància no catalogada: qualsevol substància que, tot i no estar inclosa en l’annex I, haja sigut identificada com una substància utilitzada en la fabricació il·lícita d’estupefaents o de substàncies psicotròpiques

  • usuari: qualsevol persona física o jurídica que, no sent un operador, posseeix una substància catalogada i s’ocupa del processament, la formulació, el consum, l’emmagatzematge, la conservació, el tractament, l’envasament, el transvasament, la mescla, la transformació o qualsevol altra utilització de les substàncies catalogades

ANNEX I

Llista de substàncies catalogades

Núm. CAS «Chemical Abstracts Service Registry Number»: Identificador únic numèric específic per a cada substància i la seua estructura. Específic per a cada isòmer i per a cada sal de cada isòmer. S’ha d’entendre que els números CAS per a les sals de les substàncies enumerades són diferents dels esmentats.

Substància

Núm. CAS

CATEGORIA 1

1-fenil-2-propanona (fenilacetona)

103-79-7

(Fenilacetil)propanodioat de dietil (DEPAPD) 

20320-59-6

Alfa-fenilacetoacetat (MAPA) 

16648-44-5

Alfa-fenilacetoacetat d’etil (EAPA)

També anomenat 3-oxo-2-fenilbutanoat d’etil segons la IUPAC (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada). 

5413-05-8

2-metil-3-feniloxiran-2-carboxilat de metil (BMK glicidat de metil) 

80532-66-7

Àcid 2-metil-3-feniloxiran-2-carboxílic (àcid BMK glicídic)

25547-51-7

Àcid N acetilantranílic   (àcid 2 acetamidobenzoic)

89-52-1

Alfa-fenilacetoacetamida (APAA)

4433-77-6

ALFA-fenilacetoacetonitril (APAAN) 

4468-48-8

Isosafrole (cis + trans

120-58-1

3,4 metilendioxifenil-2-propanona

(1-(1,3-benzodioxole-5-il)propan-2-ona)

4676-39-5

Piperonal 

120-57-0

Safrol 

94-59-7

3-(2H-1,3-benzodioxole-5-il)-2-metiloxiran-2-carboxilat d’etil (PMK glicidat d’etil)

28578-16-7

3-(1,3-benzodioxole-5-il)-2-metiloxiran-2-carboxilat de metil (PMK glicidat de metil) 

13605-48-6

3-oxo-2-(3,4-metilendioxifenil)butanoat de metil (MAMDPA)

També anomenat 2-(2H-1,3-benzodioxole-5-il)-3-oxobutanoat de metil segons la  IUPAC.

1369021-80-6

Àcid 3-(1,3-benzodioxole-5-il)-2-metiloxiran-2-carboxílic (àcid PMK glicídic) 

2167189-50-4

N-fenil-1-(2-feniletil)piperidin-4-amina

(4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP))

21409-26-7

1-(2-feniletil) piperidin-4-ona

(N-fenetil-4-piperidona (NPP))

39742-60-4

N-fenilpiperidin-4-amina (4-AP) 

23056-29-3

4-anilinopiperidin-1-carboxilat de terc-butil (1-boc-4-AP) 

125541-22-2

N-fenil-N-(piperidin-4-il)propanamida (norfentanil) 

1609-66-1

Efedrina 

299-42-3

Pseudoefedrina 

90-82-4

Norefedrina 

14838-15-4

Ergometrina 

60-79-7

Ergotamina 

113-15-5

Àcid lisèrgic

82-58-6

Les formes estereoisòmeres de les substàncies enumerades en aquesta categoria que no siguen la catina (anomenada també (+) -norpseudoefedrina, Núm. CAS 492-39-7) quan l’existència d’aquestes formes siga possible. Les sals de les substàncies enumerades en aquesta categoria quan l’existència d’aquestes sals siga possible i no siguen sals de catina.

(1R,2S)-(-)-cloroefedrina 

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-cloroefedrina 

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-cloropseudoefedrina 

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-cloropseudoefedrina 

771434-80-1

CATEGORIA 2

SUBCATEGORIA 2A

Fòsfor roig

7723-14-0

Anhídrid acètic

108-24-7

SUBCATEGORIA 2B

Àcid fenilacètic

103-82-2

Àcid antranílic

118-92-3

Piperidina 

110-89-4

Permanganat potàssic

7722-64-7

Les sals de les substàncies enumerades en aquesta categoria, quan l’existència d’aquestes sals siga possible.

CATEGORIA 3

Àcid clorhídric  (clorur d’hidrogen)

7647-01-0

Àcid sulfúric

7664-93-9

Toluè

108-88-3

Èter etílic  (èter dietílic)

60-29-7

Acetona

67-64-1

Metiletilcetona (MEK)  (butanona)

78-93-3

Les sals de les substàncies enumerades en aquesta categoria, quan l’existència de tals sals siga possible i no siguen sals d’àcid clorhídric i àcid sulfúric.