Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Les activitats del Laboratori de Radiactivitat Ambiental (LARAM) van començar en la dècada de 1950 en la càtedra de Física del professor Joaquín Catalá d'Alemany, en l'antiga Facultat de Ciències de la Universitat de València. Posteriorment el laboratori va passar a estar adscrit al departament de Física Fonamental i Física Teòrica i Experimental, sent dirigit pel professor Fernando Senent Pérez, integrant-se a continuació en el IFIC (centre mixt CSIC-UV). Des de 1995 es troba adscrit també com Laboratori de Radiactivitat Ambiental al Servei Central de Suport a la Investigació (SCSIE), depenent del Vicerectorat d'Investigació, dedicant-se tant a la investigació en el camp de la radiactivitat ambiental com a la realització de mesures de radiactivitat per a tot tipus de clients, institucionals o particulars.

Entre els projectes en que participa el LARAM podem destacar el programa REM (Xarxa d'Estacions de Mostreig), segons un conveni amb el Consell de Seguretat Nuclear, la fi del qual és la vigilància radiològica ambiental contínua del nostre país. Es realitzen també les anàlisis del Control de Qualitat del PVRA de la Central Nuclear de Cofrents i es participa en el desenvolupament del Pla d'Emergències Radiològic de la Comunitat Valenciana, tots dos projectes mitjançant un contracte amb la Generalitat Valenciana. Així mateix s'efectuen anàlisi del contingut radioactiu d'aigües de consum (segons requereix el Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, modificat pel Reial Decret 314/2016 de 29 de Juliol), havent obtingut el LARAM al desembre de 2011 l'acreditació ENAC per a la determinació d'alguns dels paràmetres radioactius a què fa referència aquest decret i sent el primer laboratori de la Universitat de València a obtindre aquesta acreditació. En els anys 2019 i 2021 s'ha ampliat l'abast d'aquesta acreditació, per a incloure uns altres de les anàlisis que s'efectuen en el LARAM.

En l'actualitat s'estan realitzant també anàlisis de concentració de radón en ambients de treball, en compliment del Reial Decret 1439/2010 (Article 63. Protecció contra l'exposició a les fonts terrestres de radiació natural). En el LARAM disposem d'una pàgina web on pot consultar-se i sol·licitar-se informació referent a mesures de radó: https://www.radonlaram.es/

Un altre dels projectes en què participa el LARAM és el projecte Interreg-Sudoe TRITIUM, on es col·labora amb altres universitats i centres d'investigació europeus per al disseny, construcció i posada a punt d'un monitor per a la detecció immediata dels nivells radioactius de triti en aigua. També en el LARAM s'han dissenyat equips que han permés disminuir el límit de detecció associat a les mesures i que s'estan utilitzant en diferents laboratoris.

Respecte a la investigació en el camp de radiactivitat ambiental, ha donat lloc a la publicació de diferents tesis, tesines, treballs de fi de grau i màster i articles en revistes especialitzades La ultima tesi presentada en el laboratori ha sigut “Contribució a les Mesures de Gas Radó: Metodologia, Aplicació i Estimació de Dosi” (Vanesa Delgado Belmar, 2020).