Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Les activitats del Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LARAM) van començar en la dècada de 1950 en la càtedra de Física del professor Joaquín Catalá d'Alemany, en l'antiga Facultat de Ciències de la Universitat de València. Posteriorment el laboratori va passar a estar adscrit al departament de Física Fonamental i Física Teòrica i Experimental, sent dirigit pel professor Fernando Senent Pérez, integrant-se a continuació en el IFIC (centre mixt CSIC-UV). Des de 1995 es troba també adscrit com a unitat associada al Servei Central de Suport a la Investigació (SCSIE), depenent del Vicerectorat d'Investigació, dedicant-se tant a la investigació en el camp de la radioactivitat ambiental com a la realització de mesures de radioactivitat per a tot tipus de clients, institucionals o particulars.

Entre els projectes en què participa el LARAM podem destacar el programa REM (Xarxa d'Estacions de Mostreig), segons un conveni amb el Consell de Seguretat Nuclear, la fi del qual és la vigilància radiològica ambiental contínua del nostre país. Es realitzen també les anàlisis del Control de Qualitat del PVRA de la Central Nuclear de Cofrents i es participa en el desenvolupament del Pla d'Emergències Radiològic de la Comunitat Valenciana, tots dos projectes mitjançant un contracte amb la Generalitat Valenciana. Així mateix s'efectuen anàlisi del contingut radioactiu d'aigües de consum (segons requereix el Reial Decret 3/2023 de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament), ja que els paràmetres radioactius a què fa referència aquest RD es troben en l'abast d'acreditació del LARAM. Aquesta acreditació es va obtenir per primera vegada l'any 2011 i ha sigut posteriorment ampliada en els anys 2019 i 2021, sent el primer laboratori de la Universitat de València que ha obtingut aquesta acreditació.

Un altre camp en el qual continua treballant el LARAM és la determinació de radó en aire, regulada pel RD 1029/2022 de 20 de desembre, Reglament de protecció de la salut contra els riscos derivats de l'exposició a radiacions ionitzants, on es recull l'obligació de les empreses de realitzar mesuraments de la concentració d'aquest gas en determinats llocs de treball (per exemple, subterranis) i de mitigar la seua presència quan se supere el nivell de referència de 300 Bq/m³. Actualment s'està preparant l'ampliació de l'acreditació per a incloure aquest assaig.

Un altre dels projectes en què ha participat el LARAM és el projecte Interreg-Sudoe TRITIUM, on s'ha col·laborat amb altres universitats i centres d'investigació europeus per al disseny, construcció i posada a punt d'un monitor per a la detecció immediata dels nivells radioactius de triti en aigua. També en el LARAM s'han dissenyat equips que han permés disminuir el límit de detecció associat a les mesures i que s'estan utilitzant en diferents laboratoris.

Respecte a la investigació en el camp de la radioactivitat ambiental, ha donat lloc a la publicació de diferents tesis, tesines, treballs de fi de grau i màster i articles en revistes especialitzades Les últimes tesis presentades en el laboratori han sigut les següents: “Contribució a les Mesures de Gas Radó: Metodologia, Aplicació i Estimació de Dosi” (Vanesa Delgado Belmar, 2020) i “Tritium: Design, Construction and Commissioning of an In- Water Tritium Detector” (Marcos Martínez Roig, 2022).