Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

 

CURS 2023/2024

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2023, del rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen ajudes per a esportistes de la Universitat de València  matriculats/ades en la aquesta universitat en el curs 2023/2024, i s’estableixen les bases que regulen la convocatòria. 

 

CURS 2022/2023

DECAIMENT AJUDES

  • RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023 del Gerent de la Universitat de València, per la qual es declaren decaigudes algunes ajudes per a esportistes de la Universitat de València matriculats/ades en aquesta universitat en el curs 2022/2023 per haver incomplert, de manera injustificada, la condició de gaudiment que s’establia en el punt 4 de la convocatòria.
  • Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 7 de juliol de 2022 (VEURE ANUNCI)
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució del Gerent de la Universitat de València de 7 de julio de 2023. Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el día 21 de juliol de 2023 (VEURE ANUNCI)

 

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2023 del gerent de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes a esportistes universitaris de la Universitat de València per al curs 2022/2023 per estimació del recursos de reposició presentats.

Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 22 de març de 2023 (VEURE ANUNCI).

 

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2023 del gerent de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes a esportistes universitaris de la Universitat de València per al curs 2022/2023.

Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 31 de gener de 2023 (VEURE ANUNCI).

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, d'acord amb l'art. 123 de la Llei 39/2015, un recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes comptador a partir de l’endemà de la seua publicació, o un recurs contenciós administratiu davant els òrgans contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà de la seua publicació

RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, del rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen ajudes per a esportistes de la Universitat de València  matriculats/ades en la aquesta universitat en el curs 2022/2023, i s’estableixen les bases que regulen la convocatòria. 

Documentació pendent d'esmenar: amb data 23 de desembre de 2022 

S'ha publicat al Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat de València (veure ANUNCI) el llistat dels i les esportistes que han sol·licitat l'ajuda i que no han presentat tota la documentació requerida o que incompleixen alguna de les condicions establertes en la convocatòria. Els/les sol·licitants hauran de presentar la documentació i/o al·legacions que estimen oportú , mitjançant la Seu Electrónica de la UV, en contestació a la notificació que hauran rebut, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data de publicació.

Finalització del termini: el dia 9 de gener de 2023.

 

CURS 2021/2022

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2022 del Gerent de la Universitat de València, per la qual es declaren decaigudes algunes ajudes per a esportistes de la Universitat de València matriculats/ades en aquesta universitat en el curs 2021/2022 per haver incomplert, de manera injustificada, la condició de gaudiment que s’establia en el punt 4 de la convocatòria.

Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 12 de juliol de 2022 (VEURE ANUNCI)

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2022 de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes a esportistes universitaris de la Universitat de València per al curs 2020/2021.

Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 26 de gener de 2022 (VEURE ANUNCI).

 

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2021, de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoquen ajudes per a esportistes de la Universitat de València  matriculats/ades en la aquesta universitat en el curs 2021/2022, i s’estableixen les bases que regulen la convocatòria. 

Documentació pendent d'esmenar: s'ha publicat al Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat de València (veure ANUNCI) el llistat dels esportistes que han demanat l'ajuda i que tenen que lliurar documentació que no han adjuntat a la sol.licitud, des del portal ENTREU, en contestació a la notificació que heu rebut. Termini: fins el dia 3 de gener de 2022.

CURS 2020/2021

RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021 de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es declaren decaigudes algunes ajudes per a esportistes de la Universitat de València matriculats/ades en aquesta universitat en el curs 2020/2021 per haver incomplit, de manera injustificada, la condició de gaudiment que s’establia en el punt 4 de la convocatòria.

Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 16 de juny de 2021 (VEURE ANUNCI)

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2021 de la vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes a esportistes universitaris de la Universitat de València per al curs 2020/2021.

Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 5 de febrer de 2021 (VEURE ANUNCI).

 

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es convoquen ajudes per a esportistes de la Universitat de València  matriculats/ades en la aquesta universitat en el curs 2020/2021, i s’estableixen les bases que regulen la convocatòria.

Publicada al DOGV núm. 8907 del 17 de septembre de 2020 (VEURE EXTRACTE)

Podeu consultar l'anunci al Tauler Oficial de la Universitat de València.

Sol.licituds des del portal ENTREU:

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=SP_CO

TERMINI: del 18 de setembre al 19 d'octubre de 2020.

Documentació pendent d'esmenar: s'ha publicat al Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat de València (veure ANUNCI) el llistat dels esportistes que han demanat l'ajuda i que tenen que lliurar documentació que no han adjuntat a la sol.licitud, des del portal ENTREU, en contestació a la notificació que heu rebut. Termini: fins el dia 30 de desembre de 2020.


CURS 2019/2020

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2020, del Vicerectorat de Cultura i Esports de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes per a esportistes de la Universitat de València   matriculats/ades en la aquesta universitat en el curs 2019/2020.

Publicada al Tauler Oficial de la Universitat de València el 20 de febrer de 2020.

RESOLUCIÓ de 15 d’octubre de 2019, del Vicerectorat de Cultura i Esports de la Universitat de València, per la qual es convoquen ajudes per a esportistes de la Universitat de València   matriculats/ades en la aquesta universitat en el curs 2019/2020, i s’estableixen les bases que regulen la convocatòria.

Publicada al DOGV num. 8673 del 8 de noviembre de 2019.

Podeu consultar l'anunci al Tauler Oficial de la Universitat de València.

Sol.licituds des del portal ENTREU

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=SP_CO20

TERMINI: de l'11 de novembre al 9 de desembre de 2019.

Documentació pendent d'esmenar: s'ha publicat al Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat de València (veure ANUNCI) el llistat dels esportistes que han demanat l'ajuda i que tenen que lliurar documentació que no han adjuntat a la sol.licitud, des del portal ENTREU, en contestació a la notificació que heu rebut. Termini: fins el dia 30 de gener de 2020.

Per a qualsevol pregunta o incidència relacionada amb aquestes ajudes podeu adreçar-vos al correu electrònic següent: ajudes.esportistes@uv.es

 


AJUDES CURS 2018/2019

El dia 9 de setembre de 2019 s'ha publicat al Tauler Oficial de la Universtiat de València RESOLUCIÓ de 20 de Juliol de 2019 del Vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, per la qual es concedeixen les ajudes per als esportistes universitaris de la Universitat de València per al curs 2018-2019. Podeu consultar l'anunci al següent ENLLAÇ

Documentació pendent d'esmenar: s'ha publicat al Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat de València (veure ANUNCI) el llistat dels esportistes que han demanat l'ajuda i que tener que lliurar documentació que no han adjuntat a la sol.licitud, des del portal ENTREU. Termini: des del dia 21 de juny al dia 1 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2019, del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, per la cual es convoquen ajudes per als esportistes universitaris de la Universitat de València per al curs 2018/2019 i s'estableixen les bases que en regulen la convocatòria.

Publicat al DOGV del 14 de maig de 2019 (extracte de la publicació)

Termini de presentació de sol.licituds des del portal ENTREU: del 15 de maig de 2019 a l'11 de juny de 2019

SOL.LICITUD des del portal Entreu   https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=SP_CO19

ANNEXOS:

  • Annex II: ESCRIT DE RENÚNCIA PER ALS ESPORTISTES QUE SÓN BENEFICIARIS DEL PROGRAMA D’ALT NIVELL i D’ELIT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS 2018-2019 I VOLEN SOL·LICITAR L’AJUDA PER ALS ESPORTISTES QUE PARTICIPEN EN LES SELECCIONS UNIVERSITÀRIES PER AL CURS 2018-2019.