Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal


 

Els alumnes hauran de confimar, al web, la informació exacta  dels cursos amb antelació suficient a la seua realització, en previsió de canvis als horaris o als llocs de realització per raons d'actualitzacions.

La matrícula s'obrirà el 3 d'octubre del 2023 i els alumnes podran formalitzar-la des de  l'aplicació d'automatricula de cursos i activitats. 

INSTRUCCIONS d'Automatrícula

OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE CURSO 2023/204

CURSOS DE VOLUNTARIAT ESPORTIU GRUP INFORMACIÓ
Curs d'iniciació "Voluntariat Esportiu" Nivell 1 1 MÉS INFORMACIÓ

L'alumne ha de realitzar les dues parts de què consta el curs, una teòrica i una altra pràctica, per poder superar-lo.

 • A) Área de Formació Teòrica:
  • Ha d'acudir a dues formacions teòriques
 • B) Área de Formació Pràctica
  • L'alumne ha de realitzar una àrea pràctica de voluntariat. HA d’assistir a un mínim de 3 proves per superar el curs.
  • L'alumne té una oferta pràctica de voluntariat de 9 activitats esportives, distribuïdes entre octubre i gener.

Recollida dels certificats de crèdits ECTS (Voluntariat Esportiu)

Una vegada publicada la nota del curs a l'aplicació Automatrícula (resum de matrícules) dels cursos del Servei d'Esports, aquells alumnes que siguen APTES rebran el certificat amb signatura digital per correu electrònic.

Condicions generals
 1. Aquesta oferta de cursos ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de València.
 2. Els crèdits dels cursos es troben reconeguts com a crèdits ECTS de Voluntariat Esportiu (1,5 crèdits per curs).
 3. La realització dels diferents cursos es troba supeditada a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes, que és de 20, segons va fixar la Junta de Govern de la Universitat de València. Si el nombre de matriculats no arriba al mínim fixat, el curs es podrà anul·lar.
 4. El termini de matrícula finalitza 4 dies abans del dia de començament del curs o quan estigui complet.
 5. Per a l’expedició del certificat d’assistència, cal estar matriculat en el curs i haver assistit almenys al 80% de les hores lectives de classe, a més de superar una avaluació.
 6. Els alumnes que no estiguin matriculats a la Universitat de València i els majors de 28 anys hauran d'estar en possessió d'una assegurança esportiva que els cobreixca de qualsevol accident a les activitats del Servei.
 7. Tota anul·lació de matrícula haurà de ser presentada per escrit, segons model oficial, al Responsable de l'àrea de Formació i Comunicació, vuit dies abans de l'inici del curs matriculat. Aquesta anul·lació comportarà un descompte del 20% per despeses de gestió. Transcorregut aquest període, no es podrà anul·lar ni tornar l’import de cap matrícula.
 8. El Servei dʼEsports podrà efectuar canvis en els horaris i aules, amb 48 hores dantelació a linici de cada curs, anunciant-ho prèviament a la web de làrea de Formació i Comunicació.
 9. L'acumulació de tres rebuts impagats suposarà el bloqueig automàtic de la matrícula.
 10. Finalitzat el curs, l'estudiant tindrà dret a consultar els exàmens, assistències i treballs realitzats i a sol·licitar, per escrit, al coordinador de l'àrea (carlos.navarro@uv.es) durant els deu dies següents a la publicació de les qualificacions, la revisió de la qualificació obtinguda.
 11. La informació actualitzada dels cursos i l'automatrícula es troba a la web.

Per a qualsevol aclariment i consulta, o per rebre més informació, podeu escriure a l'adreça de correu electrònic servei.esports@uv.es o telefonar al número 963983233, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.