Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Els alumnes hauràn de confirmar, en web, la informació exacta dels cursos amb antelació suficient a la realització dels mateixos, en previsió de canvis en els horaris o als llocs de realització per raons d'actualitzacions.

La matrícula s'obrirà el próxim 6 de setembre a partir de les 11:00 hores i els alumnes podràn formalitzar-la des de l'aplicació d'automatricula de cursos y activitats.

Instruccions d'Automatrícula.

OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL PRIMER QUADRIMESTRE CURS 2019/2020

     
CURSOS VOLUNTARIADO FECHA MÁS INFORMACIÓN

VoluntariaT Esportiu: Valéncia Triatló 2019

03/09/2019 a 15/09/2019 INFORMACIÓ

Voluntariat Esportiu: Carreres Populars 8

24/09/2019 - 27/10/2019  
INFORMACIÓ

Voluntariat Esportiu: Carreres Populars 9

29/10/2019 - 17/11/2019 INFORMACIÓ

Voluntariat Esportiu: Marató de València 2019

19/11/2019 - 01/12/2019 INFORMACIÓ               
Voluntariat Esportiu: Carreres Populars 11 12/11/2019 - 30/12/2019 INFORMACIÓ

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recollida dels certificats ECTS (Voluntariat Esportiu)

Una vegada publicada la nota del curs en l’aplicació Automatrícula (resum de matrícules) dels cursos del Servei d’Educació Física i Esports, aquells alumnes que estigen APTES, podrán recollir el certificat del curs a la Secretaria del Servei, c/ Menéndez i Pelayo, nº 19 de València, de dilluns a divendres, de 10,30 a 13,30 hores i dilluns i dimarts, de 16 a 18 hores, amb el D.N.I. o qualsevol document identificatiu.

Condicions generals

 1. Aquesta oferta de cursos ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de València.
 2. Els crèdits dels cursos estan reconeguts com a crèdits ECTS de Voluntarit Esportiu.
 3. La realització dels diferents cursos està supeditada a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes, que és de 20, segons fixà la Junta de Govern de la Universitat de València. Si el nombre de matriculats no arriba al mínim fixat, el curs podrà ser anul·lat.
 4. El termini de matrícula finalitza 4 dies abans del dia de començament del curs o quan estiga complet.
 5. Per a l’expedició del certificat d’assistència, cal estar matriculat en el curs i haver assistit almenys al 80% de les hores lectives de classe, a més de superar una avaluació.
 6. Els alumnes que no estiguen matriculats a la Universitat de València i els majors de 28 anys hauran d’estar en possessió d’una assegurança esportiva que els cobrisca qualsevol accident en les activitats del Servei.
 7. Qualsevol anul·lació de matrícula haurà de ser presentada per escrit, segons model oficial, al cap d’Àrea de Formació i Divulgació, vuit dies abans de l’inici del curs matriculat. Aquesta anul·lació comportarà un descompte d’un 20% per despeses de gestió. Transcorregut aquest període, no es podrà anul·lar ni tornar l’import de cap matrícula.
 8. El Servei d’Educació Física i Esports podrà efectuar canvis en els horaris i aules, amb 48 hores d’antelació a l’inici de cada curs, anunciant-ho prèviament al tauler de l’Àrea de Formació i Comunicació.
 9. L'acumulació de tres rebuts impagats significa el bloqueig automàtic de la matrícula.
 10. Finalizat el curs, l'estudiant tindrá dret a consultar els exámens, assistències i el treballs realizats i a sol.licitar, per escrit, al coordinador del àrea durant els deu dies següents a la publicació de les qualificacions, la revisió de la qualificació obtinguda.
 11. L'informació actualitzada dels cursos i l'automatricula és troba en la web.

Per a qualsevol aclariment i consulta, o per rebre’n més informació, es pot escriure a l’adreça de correu electrònic: Isabel.Meseguer@uv.es o telefonar al número 963983233, de dilluns a divendres, de 10:30 a 13:30 hores i dilluns i dimarts, de 16.00 a 18.00 h. Fax. 96 398 3234