Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Els alumnes hauràn de confirmar, en web, la informació exacta dels cursos amb antelació suficient a la realització dels mateixos, en previsió de canvis en els horaris o als llocs de realització per raons d'actualitzacions.

La matrícula s'obrirà el 13 de setembre de 2022. Els alumnes podràn formalitzar-la des de l'aplicació d'automatricula de cursos y activitats.

Instruccions d'Automatrícula.

OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL PRIMER QUADRIMESTRE DEL CURS 2022/2023

CURSOS DE VOLUNTARIAT ESPORTIU  DATA INFORMACIÓ
Carrera 15 k nocturna 27/09/22 - 13/11/22 INFORMACIÓ DEL CURS
Carreres Populars 4 13/10/22 - 06/11/22 INFORMACIÓ DEL CURS
Carreres Populars 5 03/11/22 - 27/11/22 INFORMACIÓ DEL CURS
Marató de València 29/11/22 - 04/12/22 INFORMACIÓ DEL CURS

 

 

Recollida dels certificats ECTS (Voluntariat Esportiu)

Una vegada publicada la nota del curs en l’aplicació Automatrícula (resum de matrícules) dels cursos del Servei d’Esports, aquells alumnes que estigen APTES, podrán recollir el certificat del curs a la Secretaria del Servei, c/ Menéndez i Pelayo, nº 19 de València, MITJANÇANT CITA PRÈVIA, amb el D.N.I. o qualsevol document identificatiu.

Condicions generals

 1. Aquesta oferta de cursets ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de València.
 2. Els crèdits dels cursets estan reconeguts com a crèdits ECTS de Voluntarit Esportiu (1,5 crèdits per curset).
 3. La realització dels diferents cursos està supeditada a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes, que és de 20, segons fixà la Junta de Govern de la Universitat de València. Si el nombre de matriculats no arriba al mínim fixat, el curs podrà ser anul·lat.
 4. El termini de matrícula finalitza 4 dies abans del dia de començament del curs o quan estiga complet.
 5. Per a l’expedició del certificat d’assistència, cal estar matriculat en el curs i haver assistit almenys al 80% de les hores lectives de classe, a més de superar una avaluació.
 6. Els alumnes que no estiguen matriculats a la Universitat de València i els majors de 28 anys hauran d’estar en possessió d’una assegurança esportiva que els cobrisca qualsevol accident en les activitats del Servei.
 7. Qualsevol anul·lació de matrícula haurà de ser presentada per escrit, segons model oficial, al tècnic respnsable de l’Àrea de Formació i Comunicació, vuit dies abans de l’inici del curs matriculat. Aquesta anul·lació comportarà un descompte d’un 20% per despeses de gestió. Transcorregut aquest període, no es podrà anul·lar ni tornar l’import de cap matrícula.
 8. El Servei d’Esports podrà efectuar canvis en els horaris i aules, amb 48 hores d’antelació a l’inici de cada curs, anunciant-ho prèviament al tauler de l’Àrea de Formació i Comunicació.
 9. L'acumulació de tres rebuts impagats significa el bloqueig automàtic de la matrícula.
 10. Finalizat el curs, l'estudiant tindrá dret a consultar els exámens, assistències i el treballs realizats i a sol.licitar, per escrit, al coordinador del àrea durant els deu dies següents a la publicació de les qualificacions, la revisió de la qualificació obtinguda.
 11. L'informació actualitzada dels cursos i l'automatricula és troba en la web.

Per a qualsevol aclariment i consulta, o per rebre’n més informació, es pot escriure a l’adreça de correu electrònic: servei.esports@uv.es o telefonar al número 963983233, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores