Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Els alumnes hauran de confirmar, en web, la informació exacta dels cursos amb antelació suficient a la realització dels mateixos, en previsió de canvis en els horaris o als llocs de realització per raons d'actualitzacions.

La matrícula s'obrirà el dia 10 de Febrer a partir de les 12:00 hores i els alumnes podràn formalitzar-la des de l'aplicació d'automatricula de cursos y activitats.

OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓ DEL SEGON QUADRIMESTRE CURS 2022/2023

CURS VOLUNTARIAT

DATES

MÉS INFORMACIÓ
Carreres Populars 1

22/02/2023 - 23/04/2023

FULL INFORMATIU

Carreres Populars 2

18/04/2023 - 14/05/2023

FULL INFORMATIU

Carreres Populars 3 
23/05/2023 - 11/06/2023

FULL INFORMATIU

     
   

 

   

 

   

 

   

 

 

Recogida dels certificats de ECTS (Voluntariat Esportiu).

Una vegada publicada la nota del curs en l’aplicació Automatrícula (resum de matrícules) dels cursos del Servei d’Esports, aquells alumnes que estigen APTES, podrán recollir el certificat del curs a la Secretaria del Servei, c/ Menéndez i Pelayo, nº 19 de València, de dilluns a divendres, de 10,30 a 13,30 hores i dilluns i dimarts, de 16 a 18 hores, amb el D.N.I. o qualsevol document identificatiu.

Condicions generals

 1. Aquesta oferta de cursos ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Universitat de València.
 2. Els crèdits dels cursos estan reconeguts com a crèdits ECTS de Voluntariat Esportiu.
 3. La realització dels diferents cursos està supeditada a la inscripció d’un nombre mínim d’alumnes, que és de 20, segons fixà la Junta de Govern de la Universitat de València. Si el nombre de matriculats no arriba al mínim fixat, el curs podrà ser anul·lat.
 4. El termini de matrícula finalitza 4 dies abans del dia de començament del curs o quan estiga complet.
 5. Per a l’expedició del certificat d’assistència, cal estar matriculat en el curs i haver assistit almenys al 80% de les hores lectives de classe, a més de superar una avaluació.
 6. Els alumnes que no estiguen matriculats a la Universitat de València i els majors de 28 anys hauran d’estar en possessió d’una assegurança esportiva que els cobrisaca qualsevol accident en les activitats del Servei.
 7. Tota anul·lació de matrícula haurà de ser presentada per escrit, segons model oficial, al cap d’Àrea de Formació i Divulgació, vuit dies abans de l’inici del curs matriculat. Aquesta anul·lació comportarà un descompte d’un 20% per despeses de gestió. Transcorregut aquest període, no es podrà anul·lar ni tornar l’import de cap matrícula.
 8. El Servei d’Esports podrà efectuar canvis en els horaris i aules, amb 48 hores d’antelació a l’inici de cada curs, anunciant-ho prèviament al tauler de l’Àrea de Formació i Comunicació.
 9. L'acumulació de tres rebuts impagats significa el bloqueig automàtic de la matrícula.
 10. Finalizat el curs, l'estudiant tindrá dret a consultar els exámens, assistències i el treballs realizats i a sol.licitar, per escrit, al coordinador del àrea durant els deu dies següents a la publicació de les qualificacions, la revisió de la qualificació obtinguda.
 11. L'informació actualitzada dels cursos i l'automatricula és troba en la web.

Per a qualsevol aclariment i consulta, o per rebre’n més informació, es pot escriure a l’adreça de correu electrònic: Isabel.Meseguer@uv.es o telefonar al número 963983233, de dilluns a divendres, de 10:30 a 13:30 hores i dilluns i dimarts, de 16.00 a 18.00 h. Fax. 96 398 3234