Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria d'ajudes per a la col·laboració en la investigació té com a objectiu promoure la iniciació en tasques d’investigació de l'estudiantat de la Universitat de València que acaba els estudis de grau o que estiga cursant primer curs de màsters universitaris oficials a la Universitat. Per això, es concedeixen ajudes econòmiques que permeten formar-se en competències pròpies de la investigació i vinculades amb els estudis que es cursen dins d’un projecte  d’investigació en curs, així com facilitar la futura orientació professional i/o investigadora.


Convocatòria 2023-2024

Persones beneficiàries

Estudiantat de la Universitat de València matriculat en l’últim any de grau o primer curs de màster universitari oficial.

Dotació econòmica

Cada estudiant rebrà una dotació total i única de 1.000 euros en concepte d’ajuda econòmica per a la formació. Les accions finançades per aquestes ajudes s’han de desenvolupar entre la data d’acceptació de l’ajuda i fins al 31 d’agost de 2024,  amb una dedicació de 225 hores.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 2 al 25 d’octubre de 2023, inclusivament.

Requisits

Per obtenir aquestes ajudes cal complir, entre altres, els requisits següents:

  • Estar matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs acadèmic 2023-2024. En el cas d’estudiants de grau, en la totalitat de les assignatures o crèdits que els falten per complir els requisits per a l’obtenció del títol; en el cas d’estudiants de màster, en la totalitat d’assignatures o crèdits de primer curs i per primera vegada.
  • En el cas d’estudiants de grau, cal tindre superats 180 crèdits a data 30 de setembre de 2023 i, com a mínim, la nota mitjana determinada en les bases, segons la branca de coneixement. En el cas de l’estudiantat de màster, cal que l’expedient dels estudis amb els qual han accedit al màster supere la nota mitjana determinada en les bases. 
  • No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un altre títol universitari oficial del mateix o superior nivell als estudis des dels quals se sol·licita l’ajuda.


Fases del procediment i documentació


1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

3. Concessió de les ajudes i acceptació

Les persones beneficiàries de les ajudes han de comunicar al Sedi l’acceptació o la renúncia a l’ajuda econòmica, mitjançant el formulari facilitat a continuació, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió definitiva.

 

4. Justificació i pagament de les ajudes

Una vegada realitzada la col·laboració, els departaments/instituts/ERIs remetran al Sedi els certificats de finalització, segons el model facilitat per aquest Servei. Aquesta certificació té l’efecte de justificació de l’ajuda i és condició necessària per a realitzar el seu pagament.

  • Termini de pagament: des de la recepció del certificat de finalització fins al 31 d’octubre de 2024.


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. Per a més informació o consultes, pregunta'ns:

 

Enllaç a tiqueting consultes sobre beques

Beques