Universitat de ValènciaServei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Els representants i les representantes de l’estudiantat en els òrgans de representació estudiantil establits als Estatuts de la Universitsitat de València poden incorporar crèdits ECTS al seu expedient per participació en aquests òrgans. Per a incorporar-los, cal haver realitzat la formació sobre representació estudiantil i acreditar la participació en el 80% de les sessions de l’òrgan del qual s’és membre.

Aquests òrgans són:

 • Claustre
 • Consell de govern
 • Junta de Centre
 • Comissió Acadèmica de Títol
 • Consell de Departament
 • Consell d’Institut
 • Consell Social
 • ADR
 • AGE

Es podrà obtenir el reconeixement d'1,5 crèdits ECTS per curs. Els crèdits per la participació simultània en més d’un òrgan de representació podran ser acumulables, amb un màxim de 3 crèdits ECTS per curs i de 6 crèdits al llarg del grau.

Com complir amb el requeriment de formació

Segons estableix l’article 7 del Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació [PDF], cal haver participat en la formació organitzada per la UV relacionada amb la representació. Per a complir amb aquest requeriment de formació es pot optar per qualsevol d’aquestes vies:

 1. Trobada de representants: haver assistit a una de les edicions. 
 2. Sessions específiques de formació de representants: acumular 8 hores de formació entre les distintes edicions que es puguen organitzar.
 3. Entreiguals, fins al curs 2017-2018: haver completat la formació del programa de mentoria d’estudiants.
 4. Entreiguals, a partir del curs 2018-2019: haver completat la formació del programa de mentoria d’estudiants i cursar una sessió formativa de 2 hores entre la proposta anual de la formació de representants. Aquesta sessió pot ser qualsevol de les proposades, llevat d’aquelles que tinguen a veure amb els recursos i serveis de la Universitat de València i amb tècniques de comunicació.

Presentació de la sol·licitud del certificat

Heu de presentar la sol·licitud mitjançant la Seu Electrònica UV, des d'aquest enllaç.

A més, cal adjuntar la següent documentació:

 • Informació de pertinença als òrgans per a l’acreditació de la representació estudiantil segons model normalitzat.
 • Certificat de pertinença a cadascun dels òrgans dels qual s’hi ha format part que acredite l'assistència a almenys el 80% de les sessions de l'òrgan en cada curs. Serà el secretari o la secretària de l’òrgan corresponent qui lliure aquest certificat.

El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) es reserva el dret d'efectuar tots els actes de comprovació necessaris per constatar, tant la pertinença a l'òrgan de govern i representació, com l'assistència a les sessions formalment convocades. Aquestes comprovacions es realitzaran mitjançant consulta de les actes de constitució i de les actes de les reunions de l'òrgan en qüestió.

Certificació de la participació

El Sedi – Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants comprovarà que la persona sol·licitant ha rebut la formació que reglamentàriament la Universitat exigeix i emetrà el certificat acreditatiu del reconeixement acadèmic per la participació en òrgans de representació estudiantil. Aquest certificat s’enviarà per correu electrònic a la persona sol·licitant.

Quan se sol·licite el reconeixement acadèmic respecte de la pertinença a l’òrgan en l'any acadèmic en curs, els certificats només es podran emetre a partir de la data en què finalitze el primer període d'exàmens del segon quadrimestre.

Incorporació a l’expedient

Per a la incorporació dels crèdits a l’expedient, caldrà que la persona interessada lliure a la secretaria del centre on es cursen els estudis el certificat facilitat pel Sedi.

Taxa per a la incorporació a l’expedient

Segons allò establert a la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, caldrà abonar el 25% del preu dels crèdits, segons cada titulació, per a la incorporació de crèdits per participació en activitats universitàries.