Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria de borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació al desenvolupament per a estudiants de la Universitat de València té com a objectiu facilitar la participació de l'estudiantat en activitats de cooperació. Per a això, es concedeixen ajudes econòmiques destinades a cobrir les despeses de desplaçament i d’allotjament derivades de la participació en aquestes activitats. 

Cal tenir en compte que les activitats han d’estar realitzades dins de projectes de cooperació promoguts per una ONGD o entitat de cooperació i desenvolupar-se als països indicats en els plans directors de cooperació vigents o en el marc de projectes de cooperació en vigor promoguts per la Universitat de València. 

 

Convocatòria 2022-2023

 

Si en el curs 2022-2023 has participat o participaràs com a voluntari o voluntària amb una ONGD o entitat de cooperació en activitats de cooperació, solidaritat i educació per al desenvolupament, pots sol·licitar aquestes ajudes que convoca la Universitat de València i que gestiona el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi).


Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs 2022-2023, en títols oficials de grau, de màster i de doctorat. 


Termini de presentació de sol·licituds

Del 1 de juny al 10 d’octubre de 2023.


Dotació econòmica

La quantia màxima que es pot rebre en concepte de borsa de viatge es calcula tenint en compte el lloc de destinació i cobreix només despeses de desplaçament i allotjament. 


Requisits

Per tal d'optar a aquestes borses, cal complir, entre d’altres, els requisits següents:

 • Estar matriculat d’un mínim de 42 crèdits, en el cas d’estudis de grau, o d’un mínim de 30 crèdits, en el cas dels màsters. Aquest mínim no serà exigible en cas de finalització d’estudis, matrícula a temps parcial o restriccions reglamentàries de matrícula.
 • Les activitats de voluntariat han de tenir una durada mínima de 21 dies.
 • Les activitats s’han de realitzar entre l’1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.
 • La participació de les persones beneficiàries en els projectes de cooperació ha de tenir un caràcter voluntari, sense cap remuneració econòmica. 
 • Les organitzacions amb què es realitzen les activitats han d’estar inscrites en el registre d’ONGD de l’AECID, en el Registre d’Agents de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o en registres equivalents d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

                                          
Fases del procediment i documentació

​1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l'ajuda

 •  Accés al formulari de sol·licitud en la Seu Electrònica UV.
 • Projecte de l’ONGD o entitat de cooperació dins del qual s’ha desenvolupat l’acció de voluntariat.
 • Certificat d’assistència a l'activitat expedit per l’entitat de cooperació promotora del projecte en el qual es participa, amb l'especificació de les dates d'inici i de finalització de l'estada i les tasques realitzades (model de certificat).
 • Memòria de l’activitat elaborada per la persona sol·licitant en què ha d'indicar les tasques realitzades i les accions en què ha participat, així com una valoració de l'experiència i de l'activitat (model de memòria).
 • Factures, tiquets o bitllets de les despeses de desplaçament i allotjament.
 • En el cas de l’estudiantat de màster oficial que no cursara en la Universitat de València la titulació que li donà l’accés, cal aportar l’expedient acadèmic personal dels estudis pels quals va accedir al màster, amb especificació de la nota mitjana sobre 10.
 • Pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents que corresponga al període de realització de l'activitat (punt 2.3.2 de les bases) i constància documental que la persona sol·licitant hi ha estat inclosa per la cobertura d’aquesta.
 • Justificació documental de la inscripció de l’ONGD amb què es realitza l’activitat en el Registre d'ONGD de l'AECID, en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana o en registres equivalents de les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol.

3. Concessió

 • Resolució d'adjudicació [tauler oficial de la UV: pendent de publicació].


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria publicades al tauler oficial UV. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure’ns a voluntariat@uv.es