Logo de la Universdad de Valencia Logo Servei de Política Lingüística (SPL) Logo del portal

El Servei de Política Lingüística dóna suport a la docència en anglès amb els serveis següents:

» Correcció de materials elaborats en anglès adreçats a la docència a l’aula.
» Assessorament lingüístic en anglès, amb resolució de dubtes i qüestions sobre llenguatge d’especialitat.

Per tant, no es fan traduccions de cap tipus de material ni es corregeixen tesis doctorals, articles, treballs de recerca, conferències, exposicions, currículums, etc.

Requisits:

» Tindre la docència assignada en anglès en el POD del curs acadèmic actual o el següent per a l’assignatura de la qual se sol·licita la correcció de material.
» Se n’exclouen els articles i el material d’ús personal.

Presentació dels originals:

» Reviseu prèviament els originals i activeu el corrector ortogràfic. Tingueu en compte que es poden declinar els encàrrecs de correcció de textos que no presenten un grau de qualitat mínim acceptable.
» Si els documents s’han redactat originalment en una altra llengua i s’han traduït a l’anglès mitjançant un programa de traducció automàtica, els autors els han de revisar íntegrament i de manera adequada abans d’enviar-los. Quan es detecte que els materials no compleixen aquest requisit, es retornaran a l’autor perquè en faça les correccions pertinents.

Per a l’elaboració dels materials o abans de qualsevol consulta, us recomanem que feu servir els recursos següents::

Lliurament de les correccions:

» Els terminis de lliurament intenten ajustar-se a les necessitats d’ús, sempre que es respecte un marge mínim de 3 dies laborables. Aquests terminis són variables en funció de l’especificitat de la terminologia emprada, la qualitat lingüística del text original o la càrrega de treball del SPL.
» Quan l’usuari ho sol·licite, i sempre que el format ho permeta, els textos corregits poden lliurar-se amb marques de revisió a fi que l’autor tinga constància dels canvis introduïts.
» A més del text corregit poden enviar-se els dubtes i les observacions que, a criteri del corrector, l’autor del text ha de tenir en compte.
» La versió dels materials revisada pel SPL s’ha de posar a disposició de l’alumnat en l’aula virtual de l’assignatura.

Sol·licitud

Envieu la vostra petició a assessorament.angles@uv.es fent-hi constar:

  • el nom i el codi de l’assignatura per a la qual s’ha elaborat el material, el curs i la titulació en què s’imparteix;
  • el material docent en versió anglesa, en suport electrònic en un format editable;
  • el material docent en versió catalana o castellana, si n’hi ha;
  • la data en què es preveu fer ús de cada arxiu que s’adjunta.

Recordeu que podeu optar a un incentiu per a la qualitat en l’elaboració de materials docents i tesis doctorals en valencià i anglès.

 

Voleu demanar un incentiu per a l'elaboració de material docent o una tesi en anglès?

Voleu recursos per a aprendre anglès?