University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

AVALUACIÓ DE L’ ACTIVITAT INVESTIGADORA (SEXENNIS)

– Convocatòria 2023 -

Sexennis ANECA- PDI funcionari

​     Convocatòria: Resolució de 19 de desembre de 2023, de la Secretaria General d’Universitats, per la que s’aprova la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora (BOE de 22/12/2023).

► Resolució de 5 de desembre de 2023 de la CNEAI por la que es publiquen els criteris específics aprovats per a cada camp d’avaluaci (BOE 16/12/2023).     

Convalidacions: D’acord amb la Resolució de 19 de desembre de 2023 de la Secretaria General d’Universitats, el professorat funcionari dels cossos docents universitaris podrà sol·licitar a l’ANECA la convalidació de les avaluacions positives d'aquells trams d'activitat investigadora que se'ls hagueren reconegut abans d'haver accedit a la funció pública, quan l'esmentat reconeixement s'hagués produït seguint un procediment d'avaluació en què haja intervingut la pròpia ANECA, conforme a les previsions del Reial Decret 1086/1989, de 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari i disposicions de desenvolupament. Els formularis per sol·licitar la convalidació estan disponibles a  https://aneca.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/1167/ida/3413/ . El termini de presentació d'aquestes sol·licituds serà el mateix que el de la convocatòria general i tindrà efectes econòmics des que la persona sol·licitant haja adquirit la condició de funcionària.

Sexennis avaluats per AVAP: En cas de primera avaluació davant l’ANECA, i en el supòsit de tindre sexennis avaluats per l’AVAP, cal sotmetre a l’agència nacional tota l’activitat investigadora realitzada, tot i que haja estat avaluada per l’AVAP, ja que l’ANECA no convalida els sexennis AVAP.

►TERMINI: des del 22 de gener fins al 12 de febrer de 2024.

►Seu electrònica d’ANECA: https://aneca.sede.gob.es/

Més informació i instruccions en ANECA-CNEAI 

Sexennis ANECA- PDI Contractat 

ConvocatòriaResolució de 19 de desembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria d’avaluació per l’ANECA de l’activitat investigadora de determinades categories del professorat i del personal investigador doctor contractat.

 Resolució de 5 de desembre de 2023 de la CNEAI por la que es publiquen els criteris específics aprovats per a cada camp d’avaluació.

D’acord amb la convocatòria, la presentació de la sol·licitud requereix obligatòriament la realització de dos tràmits telemàtics:

  1. el primer, davant la Universitat de València: seguint les instruccions indicades en la convocatòria, mitjançant el formulari electrònic d’instància interna accessible en el següent enllaç  https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/cauce/PERS2UNIT
  2. el segon mitjançant la seu electrònica d’ANECA: https://aneca.sede.gob.es/

Sexennis avaluats per AVAP: En cas de primera avaluació davant l’ANECA, i en el supòsit de tindre sexennis avaluats per l’AVAP, cal sotmetre a l’agència nacional tota l’activitat investigadora realitzada, tot i que haja estat avaluada per l’AVAP, ja  que l’ANECA no convalida els sexennis AVAP.

►TERMINI: des del 22 de gener fins al 12 de febrer de 2024.

Més informació i instruccions en ANECA-CNEAI