UVtransparenciaUniversitat de València Logo del portal

Referencia Normativa Documento(s)
ACSUV 350/2002

Acuerdo para la asignación de puntos para el desarrollo de cargos académicos propios de la Universitat de València a los efectos del artículo 25 del Decreto 174/2002 del Gobierno Valenciano (ACSUV 2002/350, 23-X-2002)

ACGUV 123/2021

Reglament per a la creació del Registre de Grups Consolidats d'Innovació Docent. (CG 1-VI-2021).

ACGUV 43/2021

Calendari acadèmic per al curs acadèmic 2021-2022. (CG 9-III-2021).

ACGUV 31/2021

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2021/2022. Criteris de reducció de docència. (CG 9-III-2021).

ACGUV 30/2021

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València, aplicables per al curs 2021/2022. (CG 9-III-2021).

ACGUV 166/2020

Criterios para la elaboración de la oferta de las enseñanzas oficiales de grado y de máster para el curso 2021-2022. (CG 3-XI-2020)

ACGUV 65/2020

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2020/2021. Criteris de reducció de la docència. (CG 12-V-2020).

ACGUV 62/2020

Criterios académicos de adaptación del formato presencial al formato no presencial de la docencia y la evaluación en la Universitat de València como consecuencia de la COVID-19. (CG 28-IV-2020).

ACGUV 37/2020

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables per al curs 2020/2021. (CG 10-III-2020).

ACGUV 5/2020

Calendari acadèmic de la Universitat de València corresponent al curs 2020-2021. (CG 4-II-2020).

ACGUV 230/2019

Reglament del procediment d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de València. (CG 17-XII-2019).

ACGUV 229/2019

Manual per a l'avaluació de l'activitat docent del Professorat de la Universitat de València (Programa Docentia). (CG 17-XII-2019).

ACGUV 216/2019

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster, per al curs acadèmic 2020-2021. (CG 5-XI-2019).

ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 86/2019

Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (CG 16-IV-2019).

ACGUV 58/2019

Reglament de professorat honorari de la Universitat de València. (CG 2-IV-2019).

ACGUV 80/2017

Reglamento de dedicación docente del personal docente e investigador a tiempo completo de la Universitat de València. (CG 26-IV-2017. Correcció de errores CG 30-V-2017. Modificado CG 29-V-2018).

ACGUV 285/2016

Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).

ACGUV 132/2016

Acord per a l'aplicació, al personal de la Universitat de València, de l'adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. (CG 31-V-2016).

ACGUV 131/2016

Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València. (CG 31-V-2016).

ACGUV 114/2016

Reglament de Selecció de personal investigador doctor de caràcter indefinit. (CG 31-V-2016).

ACGUV 28/2016

Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 9-III-2016)

ACGUV 200/2015

Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)

ACGUV 72/2015

Criterios de ordenacion de la tutorizacion de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de master y practicas externas. (CG 28-IV-2015)

ACGUV 167/2014

Reglamento de usos lingüísticos de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 128/2013

Protocolo de coordinación en materia de permisos, licencias, vacaciones y cambios de situación administrativa del personal con plaza vinculada y del profesorado asociado de ciencias de la salud. (CG 25-VI-2013)

ACGUV 40/2013

Reglamento de medidas para la integración del personal docente e investigador con discapacidad en la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificado 31-III-2014)

ACGUV 18/2013

Acuerdo de Consejo de Gobierno 18/2013 sobre los complementos retributivos a la prestación económica de seguridad social por la situación de incapacidad temporal. (CG 5-II-2013)

ACGUV 129/2012

Plan de incremento de la docencia en catalán. (CG 26-VI-2012. Modificado CG 22-XII-2016)

ACGUV 127/2012

Procedimiento y criterios generales para la prórroga de los contratos del profesorado asociado a tiempo parcial. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 54/2011

Documento de plantilla del personal docente e investigador. (CG 1-III-2011. Modificado CG 22-VI-2012).

ACGUV 44/2010

Reglamento para el reconocimiento de complementos salariales al profesorado contratado doctor, colaborador y ayudante doctor de la Universitat de València por méritos docentes e investigadores. (CG 16-II-2010)

ACGUV 247/2009

Reglamento para la estabilización de los profesores asociados a tiempo parcial. (CG 22-XII-2009. Modificado CG 1-II-2011. Modificado CG 2-IV-2019)

ACGUV 205/2009

Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificado CG 28-III-2017)

ACGUV 43/2005

Reglamento de la oferta del curso académico de la Universidad de Valencia. (CG 2-III-2005)

ACGUV 54/2004

Acord pres per la mesa negociadora en febrer de 2004 sobre condicions de treball. (Ratificat C.G.30-III-2004). (Derogat l'apartat 5 i la totalitat de l'annex I. CG 21/XII/2012). (Modificat CG 26-IV-2016). (Derogat de l’Annex II:els criteris generals, punt I, Punt II apartat a), Punt III apartats 1.a.b;1.a.c i 1.a.d. Tot l’Annex III (ACGUV 11/2021).

ACGUV 114/2003

Reglamento de selección del personal docente e investigador de la Universitat de València. (CG 27-V-2003)

+ info

Modificado CG 19-XII-2003. Corrección de errores CG 27-I-2004. Modificado CG 26-IV-2005. Modificado CG 6-III-2007. Modificado CG 19-VI-2007. Modificado CG 23-XII-2008. Modificado CG 17-II-2009. Modificado CG 6-V-2009. Modificado CG 1-XII-2009. Modificado CG 9-VI-2010. Modificado CG 19-IV-2011. Modificado CG 29-IV-2013. Modificado CG 24-VI-2014. Modificado CG 3-III-2015. Modificado CG 18-XII-2015. Modificado CG 26-IV-2017. Modificado 24-IV-2018. Modificado CG 2-IV-2019)

-info
ACGUV 21/2003

Reglamento de permisos, licencias, vacaciones y situaciones administrativas del PDI de la UVEG. (CG 4-III-2003)

+ info

Modificado 24-VI-2003. Modificados los artículos 2, 4.1 i 5 en el CG 19-XII-2003. Modificados los artículos 5 i 9 en el CG 30-I-2007. Modificado el artículo 2.3. Se añade la disposición adicional sexta y séptima en el CG 29-IV-2008. Modificado CG 17-II-2009 el artículo 8.2.b) y el artículo 10 apartado 2. Modificado el capítulo II en Consejo de Gobierno de 21-XII-2010. Modificado CG 29-XI-2011. Modificado CG 29-XI-2016. Modificado CG 31-X-2017. Modificado CG 17-XII-2019).

-info
ACGUV 206/1999

Criterios para la creación de áreas propias. (JG 21-VII-1999)

ACGUV 120/1999

Llicència retribuida per al personal de la Universitat de València per als casos d'adopció de menors a l'estranger. (J.G. 5-V-1999)

ACGUV 298/1993

Normativa para la tramitación de la venia docendi en la Universitat de València. (JG 26-VII-1993)

ACGUV 190/1991

Criterios por cambio de dedicación a tiempo parcial. (JG 23-VII-1991. Modificado JG 19-XII-1991).

IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit