Curs 2013-2014

El Ministeri d'Educació convoca anualment diverses modalitats de beques destinades als estudiants universitaris.

Text de la convocatòria:

Resolució de 13 d'agost de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2013-2014, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 Per ser beneficiari caldrà:

 • No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca o ajuda.
 • Complir els requisits bàsics establerts en el Reial decret 1721/2007, així com els quals es fixen en la present convocatòria.
 • Estar matriculat en alguna dels ensenyaments del sistema universitari espanyol que s'enumeren en l'article 3 de la present convocatòria.
 • Ser espanyol, o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea.

En aquest últim cas es requerirà que el propi estudiant o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya. En el supòsit d'estudiants no comunitaris, s'aplicarà el disposat en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Ensenyaments compresos

Es convoquen beques sense nombre determinat de persones beneficiàries per als següents ensenyaments:

 • Ensenyaments universitaris adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau i de Màster
 • Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Maestro, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.
 • Curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
 • Complements de formació per a accés al Màster, Grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats

Termini de presentació

 Del 20 d'agost  al 15 d'octubre de 2013

Àmbit

Estatal

Sol·licitud

Consulta de l'expedient de beca

Avís molt important

Es recorda al beneficiaris i beneficiàries de beca del Ministeri d’Educació per al present curs, 2013-2014, que d'acord amb allò que disposa la convocatoria, s’entendrà que no han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, les persones beneficiàries que hagen incorregut en alguna de les situacions següents:

 • Haver anul·lat la matrícula.
 • No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats, en convocatòria ordinària ni extraordinària. Per al càlcul d'aquest percentatge s'exclouran els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats. En aquest supòsit procedirà el reintegrament de tots els components de la beca amb l'excepció de la beca de matrícula. 
 • En el cas d'estudiants que hagen obtingut la beca per a la realització del projecte final de carrera, no haver presentat el projecte esmentat en el termini de dos anys des de la data de la resolució de la concessió de la beca. 

En aquest supòsits, escaurà la devolució de la beca concedida.