Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Geografia i Història Logo del portal

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departament Adreça Telèfon Correu electrònic/Web
Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga

Av. Blasco Ibáñez, 28
46010València             

 

Tel. 96 386 40 31

Fax. 96 398 38 87

http://www.uv.es/depaha
E-mail:  dep.paha@uv.es
Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Av. Blasco Ibáñez, 28
46010  València

Tel. 96 386 42 44

Fax. 96 386 44 60

https://www.uv.es/historia-medieval-ciencies-tecniques-historiografiques
E-mail:  dep.paha@uv.es
Història  Moderna i Contemporània Av. Blasco Ibáñez, 28
46010  València

 Tel. 96 3983688                   

http://www.uv.es/departament-historia-moderna-contemporania
E-mail: Dep.Hist.Moderna.Contemporania@uv.es
Geografia Av. Blasco Ibáñez, 28
46010  València
Tel. 963 86 42 37
Fax 963 98 30 54

www.uv.es/depgeo

E-mail: dpto.geografia@uv.es

Història de l'Art Av. Blasco Ibáñez, 28
46010  València
Tel. (+34) 96 386 42 41
Fax (+34) 96 386 44 96                        

www.uv.es/hart

E-mail: dpto.historia.arte@uv.es