Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Drets Lingüístics Logo del portal

Termini preinscripció 04/10/2021

Preinscripció web

Documentació electrònica a adjuntar

 

Normes generals

 • En cas de voler presentar la preinscripció i la documentació en suport paper, haurà de descarregar, seguir les instruccions i omplir el següent formulari.

 • No s'admetrà cap sol.licitud d'inscripció que no siga omplida degudament.

 • La persona sol.licitant ha d'acceptar sotmetre's a les proves i/o a l'entrevista que convoque prèviament el comitè de selecció.

 • La selecció la realitzarà la comissió que s'establirà en cada cas seguint les directrius del director del curs.

 • En cas de renúncia a la plaça l'alumne haurà de comunicar-ho a la Fundació Universitat-Empresa de València - ADEIT.

 

Reglament de títols propis de postgrau de la Universitat de València (extracte)

 • Article 4.- Títol de Master Propi
  1. ​​Per accedir als estudis de màster els alumnes hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre títol conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior i que acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
  2. No obstant l'anterior es permetrà l'accés, de forma condicionada a l'obtenció del títol universitari de grau en el mateix curs acadèmic, a les persones a les quals els resta menys d'un 10 % del creditatge per finalitzar aquests estudis.
  3. La superació dels estudis de màster donarà dret, en el seu cas, a l'obtenció del corresponent Títol de màster propi en “...” per la Universitat de València.
 • Articles 5 y 6.- Títol de Diploma d'Especialització y Títol d'Expert Universitari
  1. Per accedir a aquests estudis l'alumnat haurà d'acreditar els mateixos requisits de titulació universitària que per als estudis de títol de màster propi.
  2. La superació dels estudis donarà dret, al seu cas, a l'obtenció del corresponent Diploma d'especialització en “...” o Títol d'expert universitari en “...” per la Universitat de València.
  3. Excepcionalment i d'acord amb allò previst al pla d'estudis, també podran accedir a aquests estudis els professionals sense titulació universitària, si bé en aquests casos no podran obtindre el títol de diploma i només se'ls podrà expedir una certificació d'aprofitament.
 • Article 7.- Certificats Universitaris
  1. Per accedir a aquests certificats l'alumnat haurà d'acreditar estar en condicions d'accedir a ensenyaments universitaris. Així mateix, podran accedir professionals sense titulació universitària prèvia i amb una experiència acreditada sempre que aquest aspecte estiga contemplat expressament en el pla d'estudis corresponent.
  2. Aquest estudis donaran lloc a l'obtenció d'un certificat universitari.
 • Article 19. De la preinscripció.
  1. Transcorregut el període de preinscripció, si la demanda de places d'un curs determinat és inferior al nombre mínim d'estudiantat establert en la proposta de curs, l'oferta d'aquest decaurà i no s'impartirà, llevat que el director reajuste el pressupost a fi que resulte viable econòmicament.
  2. L'admissió serà comunicada als preinscrits informant-los dels procediments de matrícula i de la data i lloc d'inici del curs.
 • Article 20. De la matrícula.
  1. L'estudiant o estudianta que obtinga plaça es matricularà del curs complet.
  2. El pagament de la matrícula s'efectuarà abans de l'inici del curs, i aquest podrà fraccionar-se segons allò que s'establisca pel Vicerectorat competent en matèria d'estudis de postgrau. L'impagament del segon termini comportarà l'anul•lació de la matrícula de l'alumne o alumna sense dret al reintegrament de la quantitat ja pagada. Una vegada matriculat, l'alumne o alumna que es done de baixa per causes justificades abans de 10 dies hàbils transcorreguts des de l'inici del curs se li tornarà el 50 % de l'import de la matrícula.
  3. L'anul•lació de la matrícula es justificarà sempre per alguna de les següents causes sobrevingudes: malaltia, treball, menyscapte econòmic de la unitat familiar o qualsevol altra causa que, a juí de director o directora, es considere equiparable a les anteriors.

Important: La taxa d'expedició de Títols i Certificats no està inclosa.