Logo de la Universitat de València Logo Càtedra Drets Lingüístics Logo del portal

 1. QUINA DIFERÈNCIA HI HA ENTRE UN MÀSTER OFICIAL I UN MÀSTER PROPI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA?
  S'entén per Màster Oficial el conjunt d'ensenyaments reglats de postgrau amb validesa en tot el territori nacional i en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que han superat un procés d'elaboració i aprovació conforme a les normes legals dictades pel Govern i les Comunitats Autònomes (Lleis, Decrets, Ordres) reconegut en el marc de les normes i acords de l'EEES.
  El Màster Propi, es refereix a estudis que han de superar un procés normatiu intern més flexible i diversificat (en la pròpia universitat), pensats per a oferir un tipus de formació concorde a les demandes de la societat.
 2. QUINS TÍTOLS PROPIS OFEREIX LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA?
  ​La Universitat de València renova anualment la seua oferta de títols propis. En aqueixa oferta podem trobar els següents títols de postgrau: Màsters Propis entre 60 i 120 crèdits ECTS, Diplomes d'Especialització entre 25 i 45 crèdits ECTS, Experts Universitaris amb una durada d'entre 11 i 20 crèdits ECTS i Certificats Universitaris d'entre 3 i 10 crèdits ECTS.
  • Títol de Màster Propi | 60-120 ECTS | Titulats o amb un 10% per a finalitzar
  • Diploma d'Especialització | 25-45 ECTS | Titulats o amb un 10% per a finalitzar i professionals.
  • Títol d'Expert Universitari | 11-20 ECTS | Titulats o amb un 10% per a finalitzar i professionals.
  • Certificat universitari | 3-10 ECTS | Condicions d'accés a estudis universitaris i professionals
 3. QUÈ ÉS UN CRÈDIT ECTS?
  ECTS és l'acrònim de European Credits Transfer Sistem. És una forma de mesurar la durada dels estudis universitaris que contempla diferents factors com són l'assistència a sessions teòriques, la realització de treballs pràctics, la dedicació a pràctiques.
 4. ON PUC OBTENIR INFORMACIÓ D'UN CURS EN CONCRET?
  En la pàgina web (http://postgrado.adeit-uv.es) trobaràs tota la informació referent a cadascun dels títols oferits.
 5. EXISTEIX LA POSSIBILITAT D'OBTENIR ALGUN TIPUS DE CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS?
  En els títols propis no existeix la possibilitat de convalidació acadèmica. Es tracta d'ofertes formatives que es renoven de forma anual i el pla d'estudis d'una edició a una altra és independent i no convalidable.
 6. QUI EXPEDEIX ELS TÍTOLS DE POSTGRAU?
  Els títols propis de la Universitat de València seran expedits pel Rector o Rectora en model normalitzat i quedarà constància en el registre de títols de la Universitat. En aquests títols es farà esment exprés que manquen de caràcter oficial.
 7. POT UN ALUMNE ESTRANGER EL TÍTOL DEL QUAL NO ESTIGA HOMOLOGAT ACCEDIR A AQUESTS ESTUDIS?
  Sí, sempre que siga autoritzat per la direcció del Curs.
 8. HE DE REALITZAR UNA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS QUE ESTIC INTERESSAT A CURSAR?
  Sí, és necessària la preinscripció en el curs corresponent, atenent a les indicacions, de data, lloc i adreça que para aquest curs estiguen publicats en aquest portal Web. Aquesta preinscripció deu anar acompanyada dóna els documents que en cada curs s'especifiquen.
 9. EXISTEIX LA POSSIBILITAT DE SOL·LICITAR BEQUES PER A CURSAR AQUESTS ESTUDIS?
  Existeixen diferents convocatòries oferides per diferents entitats per a poder obtenir ajudes per a realitzar un Postgrau Propi de la Universitat de València. Pel seu volum les més sol·licitades són: 
  Convocatòria d'ajudes Títols Propis de la Universitat de València
  http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/titols-propis-postgrau/beques-ajudes-1285848447971.html
 10. EL PAGAMENT QUE REALITZE EN LA MATRÍCULA, QUÈ INCLOU?
  El pagament de la taxa de matricula inclou:
  • L'accés a totes les accions formatives del curs i/o a la plataforma virtual que ho suporte.
  • El dret a l'obtenció del carnet universitari.
  • Aquell material que l'adreça del curs estime oportú.
  • Un segur de responsabilitat civil i accident.
 11. ES POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA?
  • Sempre que el seu import supere la quantitat de 500€ i la durada del Curs siga superior a tres mesos, la matrícula es podrà fraccionar:
  • En aquells cursos de més de tres mesos i taxa de matrícula entre 500 i 1.000 euros es podrà fraccionar en dos terminis 1/2 en el moment de l'admissió i 1/2 als dos mesos de començat.
  • En aquells cursos de més de tres mesos i taxa de matrícula de més d'1.000 euros es podrà fraccionar en tres terminis 1/3 en el moment de l'admissió; 1/3 als dos mesos de començat i 1/3 als quatre mesos.
  • En aquells cursos de més de dos anys es fracciona de la següent manera: el 50% a l'inici del primer curs i el 50% restant a l'inici del segon curs.
 12. EN LA QUANTITAT ABONADA EN MATRICULAR-ME S'INCLOUEN LES TAXES D'EXPEDICIÓ DEL TÍTOL/DIPLOMA?
  Les taxes d'emissió de títol o certificat que acredite la realització del curs per part de la Universitat no estan incloses en l'import de la matrícula.
 13. EXISTEIX ALGUN TIPUS DE DESCOMPTE A L'HORA D'ABONAR LA MATRÍCULA?
  No a excepció d'aquells aspectes contemplats en la LLEI 32/1999, de 8 d'octubre publicada en el BOE 242 del 9 d'octubre de 1999.
 14. EN QUINS CASOS ES POT RETORNAR L'IMPORT DE LA MATRÍCULA?
  Una vegada matriculat a l'estudiant que es done de baixa per causes justificades abans de 10 Dies **habiles transcorreguts des de l'inici del curs se li retornarà el 50% de l'import de la matrícula. L'anul·lació es justificarà sempre per alguna de les següents causes sobrevingudes: malaltia, treball, menyscapte econòmic de la unitat familiar o qualsevol altra causa que, segons el parer del director o directora, es considere equiparable a les anteriors.
 15. ÉS POSSIBLE EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA?
  Solament s'admetrà en casos excepcionals, quan l'alumne residisca en l'estranger o quan resulte impossible el pagament mitjançant el procediment estàndard (rebuts per finestreta -per al primer cobrament- o domiciliació bancària -per als segons pagaments-)
 16. EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA INCLOU ALGUN TIPUS DE SEGUR?
  Sí, els alumnes matriculats estan coberts per una Assegurança d'accidents i Responsabilitat a l'entorn del curs.
 17. EXISTEIX LA POSSIBILITAT DE REALITZAR PRÀCTIQUES EN EMPRESES O INSTITUCIONS?
  Sí, sempre que ho contemple l'organització dels estudis. Aquestes pràctiques poden formar part del pla d'estudis i en aquest cas les han de realitzar tots els alumnes matriculats o poden ser un complement formatiu addicional a la programació acadèmica i no és necessari que les realitzen tots els alumnes matriculats. Es poden realitzar fins a 900 hores de pràctiques.
 18. ÉS NECESSARI REALITZAR ALGUN CONVENI PER A REALITZAR LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES/INSTITUCIONS?
  Sí, és necessari subscriure un Conveni entre la Universitat l'empresa/institució per al desenvolupament de les pràctiques. Aquest Conveni es gestionarà pel Director dels estudis a través de la Fundació Universitat Empresa de València i haurà d'arreplegar les dades bàsiques de l'activitat a realitzar durant les pràctiques així com les signatures dels alumnes, tutors de l'empresa i tutors de la Universitat.
 19. QUIN ÉS EL SISTEMA D'AVALUACIÓ?
  L'organització de cada curs indicarà els procediments d'avaluació específics, però en qualsevol cas, la superació de proves o exàmens és un requisit necessari per a l'obtenció de Títols Propis. Només quan es finalitza el postgrau i estan les actes es pot sol·licitar el certificat i/o títol acreditatiu de la seua realització.