University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACGUV 18/2013

Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)

IUV 18/2016

Ampliació de l'Acord 18/2013

+ info

Ampliació de l'Acord 18/2013 sobre complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal.

-info
IUV 12/2015

Normes per al PAS i PDI afiliats al Règim General de la Seguretat Social sobre notificacions d'incapacitat temporal, accidents de treball, maternitat i paternitat

CUV 2/2013

Circular de gestió 2/2013. Procediment a seguir per al reconeixement del 100% de les retribucions en casos d´IT.

CUV 1/2013

Circular de Gestió 1/2013. Instruccions de Gestió pràctiques acadèmiques externes (PAE) a partir de l´1/10/2013

 

No hi ha normatives

State Regulations

Reference Rules File(s)
L 40/2007

Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social

L 35/2002

Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a l´establiment d'un sistema de jubilació gradual i flexible

L 47/1998

Llei 47/1998, de 23 de desembre, per la qual es dicten regles per al reconeixement de la jubilació anticipada del sistema de la Seguretat Social, en determinats casos especials

RD-L 5/2013

Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l´envelliment actiu

RD-L 13/2010

Reial Decret-Llei 13/2010, de 3 de desembre, d´actuacions en l´àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d´ocupació

RD-L 5/2006

Reial Decret-Llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l´ocupació

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 4/2000

Reial Decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

RDL 1/1994

Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

RDL 670/1987

Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de Llei de Classes Passives de l´Estat.

RD 1045/2013

Reial Decret 1045/2013, de 27 de desembre, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d´altres prestacions socials públiques per a l´exercici 2014

RD 1493/2011

Reial Decret 1493/2011, de 24 d´octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d´inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del previst en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d´1 d´agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social

RD 375/2003

Reial Decret 375/2003, de 28 de març, pel qual s´aprova el Reglament General del Mutualisme Administratiu.

RD 1132/2002

Reial Decret 1132/2002, de 31 d´octubre, de desenvolupament de determinats preceptes de la Llei 35/2002, de 12 de juliol, de mesures per a l´establiment d´un sistema de jubilació gradual i flexible

RD 1131/2002

Reial Decret 1131/2002, de 31 d´octubre, pel qual es regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial, així com la jubilació parcial

RD 575/1997

Reial Decret 575/1997, de 18 d´abril, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control de la prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal

RD 2064/1995

Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d´altres Drets de la Seguretat Social

O 399/2004

Ordre TAS/399/2004, de 12 de febrer, sobre presentació en suport informàtic dels parts mèdics de baixa, confirmació de la baixa i alta corresponents a processos d´incapacitat temporal

O 6/1997

Ordre de 19 de juny de 1997 per la qual es desenvolupa el Reial decret 575/1997, de 18 d´abril, que modifica determinats aspectes de la gestió i del control de la prestació econòmica de la Seguretat Social per incapacitat temporal

OM 1744/2010

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d´incapacitat temporal, risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l´Estat

R 19/2013

Resolució de 19 d´agost de 2013, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s´autoritzen terminis extraordinaris per a la presentació de les altes i, si escau, les baixes i per a la cotització a la Seguretat Social dels estudiants universitaris que realitzen pràctiques acadèmiques externes reunint els requisits i condicions previstos en el Reial decret 1493/2011, de 24 d´octubre, a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem de 21 de maig de 2013, per la qual s´anul·la el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre

R 4/2011

Resolució de 4 de novembre de 2011, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es difereix el termini reglamentari d´ingrés de les quotes de la Seguretat Social corresponent als períodes de liquidació de novembre i desembre de 2011 a les empreses que donen d´alta a persones que participen en programes de formació, d´acord amb el que es disposa en el Reial decret 1493/2011, de 24 d´octubre

R 12/2007

Resolució de 12 de desembre de 2007, de la Secretaria d´Estat de la Seguretat Social, sobre enquadrament en el sistema de la Seguretat Social del personal investigador en formació i dels doctors beneficiaris de programes d´ajuda a la recerca que exercisquen la seua activitat en l´estranger