University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

Reference Rules File(s)
L 3/2017

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017

L 35/2010

Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball

L 35/2006

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni

L 12/2001

Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l´increment de l´ocupació i la millora de la seua qualitat

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

RD 742/2016

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017

RD 746/2016

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017

OM HAP 2430/2015

Ordre HAP 2430/2015 de 12 de novembre per la qual es desenvolupen per a l'any 2016 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit

OM 1744/2010

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d´incapacitat temporal, risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l´Estat

LCV 11/2015

Llei 11/2015 de 29 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016

ACV 30/06/2017

ACORD de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actualitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià i es dóna publicitat a les taules retributives per a 2017

ACSUV 495/2015

Acord de Consell Social 495/2015. Aprovació pressupost Universitat de València exercici 2016

 

Autonomous Government Regulations

Reference Rules File(s)
LCV 11/2015

Llei 11/2015 de 29 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016

ACV 30/06/2017

ACORD de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actualitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià i es dóna publicitat a les taules retributives per a 2017

 

State Regulations

Reference Rules File(s)
L 3/2017

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017

L 35/2010

Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball

L 35/2006

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni

L 12/2001

Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l´increment de l´ocupació i la millora de la seua qualitat

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

RD 742/2016

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017

RD 746/2016

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017

OM HAP 2430/2015

Ordre HAP 2430/2015 de 12 de novembre per la qual es desenvolupen per a l'any 2016 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit

OM 1744/2010

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d´incapacitat temporal, risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l´Estat

 
 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy