University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

Reference Rules File(s)
L 11/2020

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021

L 35/2006

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL_2_2021

Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021.

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

OM 1744/2010

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d´incapacitat temporal, risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l´Estat

ACGUV 52/2021

Acord pel que s'autoritza l'abonament de l'increment retributiu del 0,9% per als empleats públics de la Universitat de València en l'exercici 2021. (CG 9-III-2021).

 

Autonomous Government Regulations

Reference Rules File(s)
 

State Regulations

Reference Rules File(s)
L 11/2020

Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021

L 35/2006

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL_2_2021

Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2021.

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

OM 1744/2010

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d´incapacitat temporal, risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l´Estat