University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

Reference Rules File(s)
31/2022

Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

DLCV 9/2021

Decret llei 9/2021, de 2 de juliol, de modificació de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021

ACGUV 52/2021

Acord pel que s'autoritza l'abonament de l'increment retributiu del 0,9% per als empleats públics de la Universitat de València en l'exercici 2021. (CG 9-III-2021).

 

Autonomous Government Regulations

Reference Rules File(s)
DLCV 9/2021

Decret llei 9/2021, de 2 de juliol, de modificació de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021

 

State Regulations

Reference Rules File(s)
31/2022

Llei 31/2022, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors