University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

Decree 128/2004, of 30 July, of the Consell de la Generalitat (DOGV 2004/8213), amended by Decree 45/2013, of 28 March, of the Consell (DOGV 2013/6994) for the approval of the Statutes of the University of Valencia)

ACSUV 447/2013

Acord Consell Social 447/2013. Taxes per a les proves d´accés i capacitació de personal funcionari i laboral de la Universitat de València.

ACGUV 11/2021

Reglament de selecció del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València. (CG 2-II-2021. Modificat CG 29-IV-2022. Modificat CG 11-VII-2023).

ACGUV 45/2013

Acord de Consell de Govern 45/2013. Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV

RUV 7137/2023

Resolució del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2023.

+ info

La resolució declara inhàbil el mes d’agost de 2023, als efectes que, a continuació, s’assenyalen: 1. Còmput de terminis, tant per a la resolució de concursos de places docents, convocades per aquesta universitat, com per a la de les reclamacions i recursos en via administrativa. 2. Còmput de tots els processos administratius subjectes a terminis, convocats per aquesta universitat. En els dos casos descrits, els terminis s’interrompran el dia 1 d’agost de 2023 i el seu còmput es reprendrà l’1 de setembre del mateix any.

-info
AUV 3/2008

Altres 3/2008. Procediment per a la presa de possessió del personal que ha superat les proves selectives, torn lliure.

 

Autonomous Government Regulations

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

Decree 128/2004, of 30 July, of the Consell de la Generalitat (DOGV 2004/8213), amended by Decree 45/2013, of 28 March, of the Consell (DOGV 2013/6994) for the approval of the Statutes of the University of Valencia)

 

State Regulations

Reference Rules File(s)
LO 2/2023

Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

LO 4/2007

Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.