University of Valencia logo Logo del portal

  • Personal Tècnic i de Administració

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACSUV 6/1997

Acord de Consell Social 6/1997. Catàleg de funcions de personal funcionari

ACGUV 205/2009

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)

IUV 6/2019

Instrucció de la Gerència 6/2019 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral de treball

IUV 5/2019

Instrucció de la Gerència 5/2019 sobre la gestió de la dedicació horària en la Universitat de València

IUV 3/2019

Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019

 

Autonomous Government Regulations

Reference Rules File(s)
LCV 10/2010

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DCV 175/2006

Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l´administració del Consell

 

State Regulations

Reference Rules File(s)
L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

L 30/1984

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

L 70/1978

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració Pública

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

RD 2393/2004

Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seua integració social.

RD 2669/1998

Reial Decret 2669/1998, d´11 de desembre, pel qual s´aprova el procediment a seguir en matèria de rehabilitació dels funcionaris públics en l´àmbit de l´Administració General de l´Estat

RD 598/1985

Reial Decret 598/1985, de 30 d´abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de l´Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents.

RD 1461/1982

Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d´aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració pública

D 315/1964

Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s´aprova la Llei articulada de Funcionaris Civils de l´Estat.

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy