University of Valencia logo Logo Human Resources Service (P.A.S) Logo del portal

UV Regulations

Reference Rules File(s)
ACSUV 6/1997

Acord de Consell Social 6/1997. Catàleg de funcions de personal funcionari

ACGUV 205/2009

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)

IUV 6/2019

Instrucció de la Gerència 6/2019 sobre serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral de treball

IUV 5/2019

Instrucció de la Gerència 5/2019 sobre la gestió de la dedicació horària en la Universitat de València

IUV 3/2019

Instrucció de la Gerència sobre el permís pel naixement per al progenitor diferent de la mare biològica durant l'any 2019

 

Autonomous Government Regulations

Reference Rules File(s)
LCV 10/2010

Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DCV 175/2006

Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l´administració del Consell

 

State Regulations

Reference Rules File(s)
L 53/1984

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d´incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

L 30/1984

Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública.

L 70/1978

Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració Pública

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

RD 2393/2004

Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers en Espanya i la seua integració social.

RD 2669/1998

Reial Decret 2669/1998, d´11 de desembre, pel qual s´aprova el procediment a seguir en matèria de rehabilitació dels funcionaris públics en l´àmbit de l´Administració General de l´Estat

RD 598/1985

Reial Decret 598/1985, de 30 d´abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l´Administració de l´Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents.

RD 1461/1982

Reial Decret 1461/1982, de 25 de juny, pel qual es dicten normes d´aplicació de la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l´Administració pública

D 315/1964

Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s´aprova la Llei articulada de Funcionaris Civils de l´Estat.