Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Referència Normativa Document(s)
L 3/2017

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017

L 35/2010

Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball

L 35/2006

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni

L 12/2001

Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l´increment de l´ocupació i la millora de la seua qualitat

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

RD 742/2016

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017

RD 746/2016

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017

OM HAP 2430/2015

Ordre HAP 2430/2015 de 12 de novembre per la qual es desenvolupen per a l'any 2016 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit

OM 1744/2010

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d´incapacitat temporal, risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l´Estat

LCV 11/2015

Llei 11/2015 de 29 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016

ACV 30/06/2017

ACORD de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actualitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià i es dóna publicitat a les taules retributives per a 2017

ACSUV 495/2015

Acord de Consell Social 495/2015. Aprovació pressupost Universitat de València exercici 2016

 

Normativa Autonòmica

Referència Normativa Document(s)
LCV 11/2015

Llei 11/2015 de 29 de desembre de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016

ACV 30/06/2017

ACORD de 30 de juny de 2017, del Consell pel qual s’actualitzen les retribucions del personal al servei del sector públic valencià i es dóna publicitat a les taules retributives per a 2017

 

Normativa Estatal

Referència Normativa Document(s)
L 3/2017

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017

L 35/2010

Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball

L 35/2006

Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni

L 12/2001

Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l´increment de l´ocupació i la millora de la seua qualitat

L 1/2000

Llei 1/2000, de 7 de gener, d´Enjudiciament Civil

RDL 1/1995

Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors

RD 742/2016

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017

RD 746/2016

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017

OM HAP 2430/2015

Ordre HAP 2430/2015 de 12 de novembre per la qual es desenvolupen per a l'any 2016 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit

OM 1744/2010

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d´incapacitat temporal, risc durant l´embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l´Estat