Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Normativa de la UV

Referència Normativa Document(s)
DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

ACGUV 152/2019

Barems per a la provisió de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 184/2012

Reglament de composició i funcionament de les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 30-VII-2012)

ACGUV 275/1991

Barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball en la Universitat de València. (J.G. 22-X-1991, per a sustitució del barem aprovat en Junta de Govern de 27-XI-1988. Interpretació de l'apartat de coneixements de valencià, AJGUV 1998/214 de 21-VII-1998)

AUV 2/2008

Altres 2/2008. Criteris sobre el canvi de lloc de treball i torns

AUV 1/2000

Altres 1/2000. Logaritme neperià, que s´utilitza per als concursos de trasllat

 

Normativa Autonòmica

Referència Normativa Document(s)
DCV 3/2017

DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana.

DCV 68/2005

Decret 68/2005, de 8 d´abril, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Carrera Administrativa del Personal Comprès en l´Àmbit d´Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març

DCV 128/2004

DECRET 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aproven els Estatus de la Universitat de València. DECRET 45/2013, de 28 de març, del Consell, pel qual es modifiquen els Estatuts de la Universitat de València.

DCV 87/2004

Decret 87/2004, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l´article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Carrera Administrativa del Personal Comprès en l´Àmbit d´Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat

DCV 33/1999

Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s´aprova el reglament de Selecció, Provisió de Llocs de treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l´àmbit d´aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana.

 

Normativa Estatal

Referència Normativa Document(s)
LO 2/2023

Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

LO 4/2007

Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei 6/2001

RDL 5/2015

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.