Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Carta de Serveis i Bona Pràctica Administrativa del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València

En un procés permanent de millora del funcionament de les Administracions Públiques, és necessari incorporar els mitjans i instruments necessaris per a donar resposta a la demanda social que reclama del sector públic un servei de major qualitat i eficàcia.

La Carta de Serveis i Bona Práctica Administrativa és l'expressió del compromís d'atenció que aquest Servei té cap a tots els nostres usuaris, tant interns com externs.

Carta de serveis

El Servei de Recursos Humans (PAS) és l'encarregat de gestionar les qüestions relatives al personal d'administració i serveis d'aquesta Universitat, mitjançant l'aplicació dels acords dels òrgans unipersonals i col·legiats que intervenen en la definició de les polítiques de personal.

Fem un esforç permanent per oferir un bon servei a les persones usuàries, que es reflexa en la millora continuada de la nostra página web, i en la simplificació dels procediments.

Les activitats del Servei es dirigeixen als següents objectius:

 • Elaboració i manteniment de la relació de llocs de treball i de la plantilla pressupostària.
 • Gestió dels processos de selecció i provisió dels llocs de treball.
 • Gestió de la vida administrativa del personal, tant funcionari como laboral, des de la seua pressa de possessió o signatura del contracte, fins a la desvinculació reglamentària del servei actiu. Açò inclou: situacions administratives, permisos i llicències, antiguitat, complements i totes les incidències relacionades amb el servei actiu de la plantilla del personal d'administració i serveis.
 • Gestió de la selecció i contractació del personal temporal i manteniment de les distintes borses de treball de cada categoria professional.
 • Manteniment del registre de personal amb tota la informació de la vida professional de cada una de les persones del nostre col·lectiu.
 • Gestió de la selecció i contractació del personal temporal vinculat a projectes d'investigació.

La nostra actuació es basa en els principis següents:

 • Ple respecte pels drets i garanties dels ciutadans reconeguts en les lleis.
 • Comoditat, agilitat i senzillesa en els tràmits que hagen de complir, evitant a les usuàries i els usuaris, gestions i desplaçaments innecesaris.
 • Comunicació àgil i fluida, aprofitant les tecnologies al nostre abast.
 • Professionalitat, imparcialitat i transparència en totes les actuacions del seu personal, que genere un bon nivell de confiança i satisfacció en les ciutadanes i ciutadans.
 • Eficàcia i eficiència en els procediments en què intervinguem.
 • Seguretat i confidencialitat en la protecció de les dades personals.
 • Adaptació constant a l'entorn econòmic i social i a les noves necessitats institucionals.

A) Els serveis que hem de donar

 1. Serveis d'informació
  1. Informació, assistència i orientació general, en la nostra oficina, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, i de 16 a 18 hores de dilluns a dijous.
  2. Informació sobre l'estat de tramitació dels procediments que els afecten.
  3. La informació en Internet (www.uv.es/~pas) es troba disponible les 24 hores, i es presta el servei següent:
   1. Publicació de les següents convocatòries: de les ofertes d'ocupació; de la provisió de llocs de treball per al personal funcionari o laboral; i de les proves selectives, tant de promoció interna como de lliure.
   2. Publicació actualitzada de la legislació de la funció pública i de la legislació universitària que ens és d'aplicació.
   3. Publicació de la normativa interna que pot ser d'interès, bé al públic general com als usuaris interns, així com d'aquelles altres qüestions que puguen ser rellevants per al personal PAS de la Universitat.
   4. Accés a la consulta de l'expedient personal.
 2. Serveis d'ajuda per als usuaris finals
  1. Models normalitzats d'utilització voluntària, a disposició dels interessats en l'oficina i en Internet, per a la presentació d'instàncies i sol·licituds.
  2. Expedició de certificats i qualsevol altra documentació que necessite presentar davant d'altres organismes, o davant d'altres dependències d'aquesta Universitat.
  3. Expedició de la targeta identificativa com a personal d'administració i serveis d'aquesta Universitat.

B) Els drets de les usàries i dels usuaris tant interns com externs

En les seues relacions amb aquest Servei, les usuàries i els usuaris comptem amb un conjunt ampli de drets reconeguts expressament en la normativa vigent, que es concreten en:

 1. Dret a ser informats i infomades.
 2. Dret a ser tractats i tractades amb respecte i consideració.
 3. Dret a conèixer la identitat de les autoritats i persones que tramiten els procediments en què siguem part.
 4. Dret a la presumpció de la bona fe del ciutadà en les seues actuacions.
 5. Dret a poder actuar personalment o per mitjà de representant.
 6. Dret a refusar la presentació dels documents que no resulten exigits per la normativa aplicable i a no aportar els documents ja presentats i que es troben en poder de l'Administració actuant.
 7. Dret a formular al·legacions, aportar documents i ser escoltades i escoltats en el tràmit d'audiència abans de la proposta de resolució de l'expedient.
 8. Dret a conèixer l'estat de tramitació dels procediments i que en què siguem part i a obtindre còpia dels documents que figuren en l'expedient i que seran tinguts en compte per a dictar la resolució, amb les excepcions previstes en la Llei.
 9. Dret a què els procediments es desenvolupen i resolguen en els terminis fixats per la norma.
 10. Dret a obtindre resolució expressa sobre totes les qüestions que es plantegen en els procediments.
 11. Dret a interposar els recursos i reclamacions escaients.
 12. Dret a la confidencialitat de les dades, informes o antecedents obtinguts per aquest Servei.
 13. Dret a triar la llengua dels procediments que es tramiten en aquest Servei.

C) Compromisos de qualitat

El Servei de Recursos Humans (PAS) es compromet a continuar potenciant el seu model d'actuació basat en els compromisos següents:

 1. Serveis d'informació i assistència
  1. L'atenció serà personalitzada.
  2. La informació serà clara i precisa.
 2. Serveis en Internet
  1. La informació que es produïsca es publicarà immediatament en el tauler d'anuncis i s'actualitzarà en la pàgina web.
  2. La pàgina web es mantindrà operativa, excepte incidències, les 24 hores del dia.
  3. Es corregiran els errors detectats de manera immediata.
  4. Es donarà resposta per correu electrònic a les consultes formulades, amb la major brevetat possible.

D) Participació de les usuàries i dels usuaris en la millora dels serveis

 • La ciutadania en general i les usuàries i usuaris del nostre Servei podràn col·laborar i per participar-ne en la millora, mitjançant els suggeriments i queixes a travès del formulari que hem habilitat en Internet, o bé personalment, per correu, fax o qualsevol altre sistema de transmisió, que vulguen utilitzar.
 • Totes les queixes i suggeriments seran contestades.

E) Telèfons i adreces de contacte

 • Si desitja accedir a les nostres dependències, consulte la nostra pàgina web d'ubicació.
 • Els nostre telèfons i les adreces electròniques es troben disponibles en la pàgina: directori.
 • El nostre correu electrònic institucional és: pas@uv.es