Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Presentació

L’objectiu d’aquesta pàgina és oferir a totes les persones interessades una eina d’informació general del Servei de Recursos Humans (PAS) amb la finalitat d’acostar-se als usuaris i usuàries i esdevenir un instrument eficaç d’accés i de contacte.

Aquest servei gestiona:

 • Totes les qüestions relacionades amb el personal d’administració i serveis de la Universitat de València, en concret:

  • Elaborar, modificar i mantenir la Relació de Llocs de Treball.
  • Elaborar, modificar i mantenir les plantilles pressupostàries.
  • Mantenir la base de dades de llocs de treball i d’ocupacions reals.
  • Convocar tots els processos selectius, gestionar-los i oferir l’assistència necessària, tant d’accés lliure com de promoció interna.
  • Convocar tots els processos selectius d’accés a llocs de treball mitjançant el sistema de concurs o lliure designació, gestionar-los i oferir l’assistència necessària.
  • Mantenir el registre de personal i certificar la vida professional.
 •  La documentació que es desprèn de les anotacions de la vida professional de tot el personal d’administració i serveis:

  • Reconeixement i gestió d’antiguitat.
  • Preses de possessió i cessaments. Reconeixement i gestió de les diverses situacions administratives.
  • Permisos i llicències.
  • Incompatibilitats.
  • Jubilacions. Tramitació i càlcul de gratificacions per diversos motius previstos normativament.
  • Resolucions sobre les diverses fases de la vida administrativa.
 • La confecció, manteniment i seguiment de les diverses borses de treball. I també l'aplicació dels acords referits al seu funcionament.

 • Gestió de nomenaments de caràcter temporal previstos en la normativa vigent.

 • Gestió central de la dedicació horària del personal d’administració i serveis.

 • Gestió del personal contractat a càrrec de convocatòries sobre investigació, projectes o contractes:

  • Hi ha l’oficina de contractació i seguiment de la vida laboral del personal contractat a càrrec de convocatòries internacionals, nacionals o regionals sobre investigació o a càrrec de projectes o contractes.