Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

L'article 48 f) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l'Empleat públic. Modificat pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació. Contempla les següentes modalitats:

1. Acumulació del temps de lactància en jornades completes: en aquest supòsit la sol·licitud s'ha de remetre al Servei de Recursos Humans (PAS).

2. Reducció de jornada en mitja hora a l'inici o al final de la jornada o permís d'una hora, que podrà dividir-se en dos fraccions. En aquests supòsits la sol·licitud s'ha de remetre al centre, servei, unitat o Institut en què el treballador/a preste serveis.