Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

El teletreball és la modalitat de prestació de serveis a distància en la qual el personal pot desenvolupar el contingut competencial del lloc de treball, si les necessitats del servei ho permeten, fora de les dependències de la Universitat mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. En aquesta modalitat de prestació de servei, que té caràcter voluntari i reversible per al personal empleat públic i es combina en tot cas amb jornades de treball presencial, han de quedar garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals, de privacitat i de protecció i confidencialitat de les dades, així com la qualitat del servei i l’atenció a la ciutadania.

Es regula pel Reglament de teletreball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València aprovat pel Consell de Govern en data 01 de febrer de 2022 (ACGUV 14/2022)

Data publicació Tauler UV: 07/02/2022

Data d'entrada en vigor: A l'endema de la publicació en el Tauler UV: 08/02/2022

Objecte: La regulació de la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball en desenvolupament de l’article 47 bis de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Destinataris: El personal d’administració i serveis de la Universitat de València, tant funcionari com laboral, que reunisca els requisits que es determinen en aquest reglament.

Llocs de treball susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball: els que puguen ser exercits de manera autònoma i a distància ateses les seues característiques específiques i els mitjans requerits per al seu desenvolupament. (art. 2.2 Reglament)

Llocs de treball NO susceptibles de ser exercits mitjançant teletreball (art. 2.3 Reglament), en tot cas, i sense perjudici de les excepcions que de forma justificada es puguen introduir en els programes especials de teletreball, els següents:

a) Personal que ocupe llocs de vicegerent/a o cap de Servei.

b) Personal de l’Oficina de Registre General.

c) Personal mèdic i d’infermeria del treball.

d) Oficials clínica odontològica.

e) Personal tècnic superior, tècnics mitjà i oficial d’audiovisuals.

f) Coordinadors o coordinadores de servei, conserges i auxiliars de servei.

g) Personal tècnic superior, tècnics mitjà i oficial de laboratori. Conservadors o conservadores de col·leccions científiques. Personal Botànic. Personal tècnic superior veterinària. Personal tècnic mitjà Hivernacle.

h) Personal tècnic mitjà d’estructures humanes.

i) Caps encarregades d’equip, tècnic especialista d’oficis i oficials d’oficis (Jardí Botànic).

j) Personal operador informàtic. Caps d’operació.

k) Personal auxiliar de serveis bibliogràfics.

l) Conductors o conductores.

m) Auxiliars d’oficis (instal·lacions esportives).

n) Responsables de manteniment d’àrea i oficials de manteniment.

o) Secretaris o secretàries de direcció (alts càrrecs, vicerectorats, deganats, direccions de centre, vicegerències).

p) Personal que ocupe llocs singulars que, per les seues característiques específiques o necessitats del servei, especialment considerant l’atenció al públic, es determinen concretament en la RLT.

Requisit: El personal que s’incorpore per primera vegada a un lloc de treball ha d’estar en règim de presencialitat durant els tres primers mesos des de la data efectiva d’incorporació, excloent a aquest efecte el mes d’agost, en el seu cas.

El personal que s’acull a la modalitat de teletreball no podrà percebre gratificacions extraordinàries per serveis prestats fora de l’horari laboral.

Nota: Previàment a emplenar la sol·licitud cal llegir condicions de seguretat i salut en l’acompliment del lloc de treball, que figuren en l’annex II

Termini presentació sol·licitud: Des de l’endemà de la publicació del Reglament en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat de València. La modalitat de teletreball es pot fer efectiva a partir del mes natural següent a la seua entrada en vigor.

Sol·licitud de teletreball

  1. IMPORTANT: Abans d’accedir a la seu electrònica, cal descarregar la sol·licitud, Emplenar-la, signar-la (preferentment amb signatura electrònica) i guardar-la al PC.
  2. La sol·licitud cal enviar-la mitjançant el Registre Electrònic: Accés al Registre Electrònic
  3. Instruccions una vegada dins del tràmit:

En la pestanya “Acceptació”, acceptar les condicions indicades.

En la pestanya “General”, elegir: Tipus d’Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals – Òrgan al qual se dirigeix: SERVEI DE RECURSOS HUMANS PAS – Tramitació desitjada: Gestions especifiques de la Unitat i al desplegable: Teletreball.

En la pestanya “Exposició i sol·licitud” omplir tots dos camps (text a incloure: l’acolliment al règim de teletreball)

En la pestanya “Fitxers adjunts”, punxar sobre el primer “Examinar” i buscar en el PC la sol·licitud prèviament emplenada i signada i incorporar-la.

En la pestanya “Finalitzar”, acceptar comunicacions telemàtiques marcant el Sí i “Enviar”.

Nota: Les sol·licituds enviades per qualsevol altre mitjà seran ateses en última instància.

La resolució és notificarà per la Seu Electrónica (ENTREU), dins de l’apartat “Els meus tràmits” i “Notificacions”.

Una vegada rebuda l’autorització de la Gerència de la Universitat de València per a acollir-se al règim de teletreball, es podrà sol·licitar en la seua unitat administrativa.

La duració de l’autorització de teletreball és d’un any prorrogable per períodes iguals. Si quan arriba el venciment no hi ha manifestació en contrari, d’acord amb l’article 7, cal entendre’l prorrogat.Aquesta autorització quedarà sense efecte quan la persona sol·licitant es trasllade d'unitat administrativa i/o d'escala, o categoria professional.

La renúncia voluntària a la modalitat de teletreball s’ha de fer mitjançant comunicació escrita a la persona responsable del seu servei o unitat, amb una antelació mínima d’una setmana a la data de la seua incorporació a la modalitat de presencialitat plena.

Una vegada acollida al règim de teletreball, la persona està obligada a comunicar els eventuals canvis de domicili mitjançant el formulari que figura en l’annex III, Sol·licitud de canvi de domicili a efectes de teletreball 

Consultes: teletreball@uv.es