Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

Per poder participar en aquests processos selectius cal presentar la sol·licitud corresponent que apareix junt amb cada convocatòria en aquesta web.

La presentació de sol·licituds es pot fer:

  • Al Registre General de la Universitat de València.

Av. Blasco Ibáñez, 13, baix

46010 València

Com a conseqüència de la situació actual de pandèmia per la COVID19 i els protocols de seguretat establerts, les persones que desitgen presentar la sol·licitud al Registre General de la Universitat hauran de consultar la seua pàgina web: https://www.uv.es/uvweb/registre-general/ca/inici-1285868559166.html.

  • A qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o a les oficines públiques a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • A les oficines de Correus presentant la sol·licitud en sobre obert, perquè l'empleat/da la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data.

Les sol·licituds no registrades i/o no signades seran excloses del procés selectiu.

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar la documentació següent:

  • Fotocòpia del document nacional d'identitat. Les persones que no tinguen nacionalitat espanyola, fotocòpia del NIE o del document que acredite la seua nacionalitat.
  • Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d'haver abonat els drets d'expedició. En cas de titulacions estrangeres, serà necessari acreditar l'homologació o equivalència corresponent.
  • Currículum vitae, amb acreditació dels mèrits al·legats mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa dels documents acreditatius.