Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans (P.A.S.) Logo del portal

En compliment del ja derogat acord de condicions de treball de l’any 2004 (ACT), i d’acord amb allò que s’ha establert al seu apartat 5 (podeu consultar el text derogat en aquest enllaç acord i annex I), el passat dia 10 de gener de 2005 va entrar en vigor el sistema informàtic de gestió de dedicació horària (a partir d'ara gdh), juntament amb la reducció de jornada i de l'horari flexible.

L’aplicació informàtica gdh va ser presentada en diverses sessions al personal responsable dels serveis, centres i unitats, i podeu veure un exemple del seu funcionament en aquest enllaç per a usuaris i usuàries i que també us serà d’utilitat per a iniciar en el seu ús a les noves persones que es puguen incorporar com personal PAS en la UVEG, i en aquest altre enllaç per als gestors i gestores (castellà).

Amb l’entrada en vigor el passat 1 de gener de 2013 del nou Reglament de Jornada i Horari del Personal PAS de la UVEG (a partir d’ara RJH) s’ha establert en el seu apartat 2.1 la jornada de treball flexible i contínua, en torn de matí per al PAS del seu àmbit d’aplicació, mantenint el doble torn de treball per a les persones que ho tenen establert en l’actualitat. De la mateixa manera, en la seua disposició addicional es faculta a la gerència de la UVEG a desenvolupar les instruccions necessàries per a adequar l’aplicació d' aquest reglament a l’aplicació informàtica gdh.

Exercint les facultats conferides per aquest reglament, la gerència ha redactat les instruccions reglamentàries sobre la gestió de la dedicació horària en la Universitat de València i que seran un instrument d'informació i de treball per a totes i tots en la gestió horària diària del personal gdh.

Aquelles qüestions que afecten la gestió gdh del personal PAS que no entren en aquesta normativa general o els dubtes que és puguen produir en la seua interpretació podreu consultar-les a la persona administradora del sistema informàtic en el servei de RRHH PAS, mitjançant l’adreça de correu electrònica: admigdh@uv.es i en l’extensió telefònica 25602 sent sistematitzades i publicades en aquesta pàgina web en la guia pràctica del personal usuari i gestor i en la guia d'ús del personal gestor les consultes realitzades d’interés general.

 

València 25 d'abril de 2013.

Última modificació 28 de setembre de 2022.