Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Socials

Web específica del grau: www.uv.es/graus/sociologia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 126

Matèries optatives: 30

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1310

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
75

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Marcela Jabbaz Churba

Coordinador/a de la titulació Aranxa Grau Muñoz

Coordinador/a de pràctiques externes Ricard Calvo Palomares

Coordinador/a de mobilitat Daniel Gabaldón Estevan

Interès acadèmic, científic o professional:

El grau en Sociologia proporciona coneixements teòrics i instruments pràctics per a analitzar de manera objectiva i crítica les característiques de les societats actuals. A més a més, aquesta capacitat d’anàlisi ha d’afavorir el desenvolupament d’estratègies d’acció social que permeten millorar les condicions de vida de les persones que integren aquestes societats (polítiques públiques, dinàmiques empresarials, projectes educatius, centres d’anàlisi i estadística, etc.).

Informacions pràctiques:

Una de les característiques del títol és que requereix coneixements multidisciplinaris que abasten àrees diferents: economia, història, psicologia, sociologia, estadística, etc.

Cal tenir en compte que aquest grau té assignatures vinculades a l'anàlisi estadística, descriptiva i inferencial.

És convenient que l'estudiantat tinga una disposició empàtica per a comprendre l'objecte d'estudi.