Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que «tots els ensenyaments oficials de grau han de concloure amb l’elaboració i la defensa d’un treball de fi de grau, que ha de formar part del pla d’estudis. El treball de fi de grau ha de tenir entre 6 i 30 crèdits, s’ha de fer en la fase final del pla d’estudis i ha d’estar orientat a l’avaluació de competències associades al títol».

Normativa:

Requisits:

Per poder realitzar el TFG és necessari haver cursat o estar cursant totes les matèries de Formació Bàsica i Obligatòria del Grau i tindre superats almenys 150 crèdits.