Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Si t'interessa comprendre com està organitzada la societat i quins mecanismes expliquen les dinàmiques de canvi, els seus processos d'estratificació o la distribució del poder, l'opció més adequada és el Grau de Sociologia. Aquest grau et capacitarà per analitzar la societat contemporània, comprendre la lògica de les seues estructures i processos de transformació; dominar les principals eines teòriques i metodològiques amb les quals examinar la realitat social i detectar els principals problemes socials així com les possibles vies d'actuació davant els mateixos. El Grau en Sociologia proporciona la formació necessària per enfrontar-se a l'anàlisi de la societat actual des d'una perspectiva integral, atenent tant a la seva complexitat com a les seues creixents interrelacions i caràcter global. Tot això suposa una preparació avançada que fa del sociòleg i la sociòloga professionals imprescindibles en els camps de la intervenció social, la recerca social aplicada, l'organització del treball, l'educació i les polítiques públiques tant en el sector públic com en el privat i en el tercer sector.