Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Admissió Estudis Iniciats

CONVOCATÒRIA PER A L'ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS PARCIALS (Trasllats).

Descripció

L'article 56 del Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, que regula les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments per a l'admissió a les universitats públiques espanyoles, determina els criteris generals a quins s'han d'ajustar les universitats per a resoldre les sol•licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials, que desitgen ser admessos en altra universitat i/o estudis universitaris oficials.

L'article 57 de l'esmentat Reial Decret inclou igualment les condicions generals i les regles que s'han de complir per a resoldre les sol•licituds de places d'estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l'homologació del títol a Espanya.

Qui pot sol·licitar-ho

Pot sol•licitar l'admissió per canvi d'estudis oficials i/o universitat:
a) L'alumnat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en estudis oficials de grau en la nostra Universitat i li siga reconegut un mínim de 30 crèdits, d'acord amb el que disposa l'article 6 del Reial Decret 1393/2007.
b) L'alumnat amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut l'homologació del títol a Espanya, que desitgen ser admesos en estudis oficials de grau i els siguen reconeguts un mínim de 30 crèdits.

No seran admeses sol·licituds de canvi d’estudis en els casos següents:
a) Sol·licituds que comporten la necessitat de cursar assignatures que no s’impartisquen com a conseqüència de l’extinció del pla d’estudis corresponent.
b) Sol·licituds d'alumnat procedent d’altres universitats amb sis convocatòries esgotades en els estudis universitaris iniciats.

Places disponibles

Grau en Treball Social: 5

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans: 5

Grau en Sociologia: 5.

Terminis

Preinscripció: de l'1 al 19 de juliol de 2024

Lloc: Seu electrònica de la Universitat de València

Publicació llista: abans del 30 de setembre de 2024.

  • Admissió al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  • Admissió al Grau en Treball Social
  • Admissió al Grau en Sociologia

Les persones admeses hauran d'enviar un correu a matriculasoc@uv.es indicant la intenció de matricular-se, la modalitat de pagament (domiciliació o targeta) i el número de terminis (1, 2 o 8). En tot cas, l’admissió concedida per a prosseguir estudis a la Universitat de València comporta la realització de 30 crèdits almenys, a més del treball fi de grau corresponent.

 

Documentació a presentar en la seu electrònica:

Estudis espanyols

• Certificat oficial d'estudis, on conste la durada oficial en anys acadèmics del pla d'estudis, les assignatures cursades, i les qualificacions obtingudes.

• Programa de les assignatures cursades, segellats per la Universitat de procedència.

Una volta admesa la sol·licitud, se'l donarà data de matrícula. S'haurà d'abonar un 25% del preu de les assignatures reconegudes.

La documentació s'ha de presentar el dia de la matrícula, acompanyada dels originals, per a l'acarament, junt el resguard de pagament de les taxes de trasllat d'expedient de la universitat d'origen.

Estudis estrangers

a. Certificat acreditatiu de la identitat i nacionalitat de la persona sol·licitant.

b. Document oficial que acredite que la universitat d'origen està autoritzada o reconeguda.

c. Declaració jurada de no haver obtingut l'homologació del títol de Grau en altra universitat espanyola, ni d'haver-la sol·licitada.

d. Còpia compulsada del certificat acadèmic dels estudis realitzats per a l'obtenció del títol de Grau

e. Còpia segellada per la universitat d'origen dels programes o guies docents de les assignatures superades.

f.  Pagament de la taxa d'estudi de l'expedient.

Els documents expedits a l'estranger han d'ajustar-se als requisits següents:

a. Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents.

b. Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si procedeix, mitjançant la postil·la del conveni de la Haia. Aquest requisit no s'exigirà per als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la UE o signants de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

c. Ha d'adjuntar-se, si és necessària, la traducció oficial corresponent a qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Normativa