UVCulturaUV Logo del portal

I CONCURS ACTIVA CULTURA

ACTIVA CULTURA és un concurs destinat als estudiants de centres propis de la UV per a promoure les pràctiques culturals i artístiques com a mitjà d’expressió i crítica social que premiarà els millors projectes i iniciatives que provinguen de col·lectius, associacions o que bé siguen individuals.

Objecte del convocatòria

L’objecte d’aquest concurs és fomentar la creativitat i la reflexió crítica a través de l’art, per a la qual cosa se seleccionaran 8 projectes culturals (pràctiques artístiques intangibles, art en xarxa, performances, videoart, instal·lacions, accions, exposicions, intervencions, lectures dramatitzades, mediació, comissariat d’estudiants, etc.)  que es desenvoluparan al claustre del Centre Cultural de la Nau, la setmana del 3 al 7 de maig de 2021, d’acord amb la normativa sociosanitària vigent en tal moment.

Resolució i bases de la convocatòria. Termini de presentació: Del 2 al 30 de març de 2021 [+]

Extracte publicació en el DOGV convocatòria I Concurs Activa Cultura [+]

Nomenament membres jurat I Concurs Activa Cultura [+]

Llistat admesos I Concurs Activa Cultura [+]

Resolució llista definitiva de projectes presentats al I Concurs Activa Cultura [+]

Resolució de concessió I Concurs Activa Cultura [+]

 

Participants

Els estudiants de centres propis de la UVEG de grau, màster o doctorat, bé a títol personal bé a través d’associacions o col·lectius.

Termini de presentació

Del 2 al 30 de març de 2021.

Dotació econòmica.

L’import total de les ajudes ascendeix a 16.000 €. La dotació econòmica per a cada projecte seleccionat no superarà els 2.000€ €.

Sol·licitud 

Abans de presentar la sol·licitud o fer una consulta, llija les Bases  de la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat), amb l'usuari i contrasenya de la Universitat de València o amb certificat electrònic emés per una autoritat de certificació oficial.

En emplenar el formulari de ENTREU hauran de seleccionar:

            - Tipus d'Unitat: Serveis universitaris i Serveis centrals

            - Òrgan al qual es dirigeix: Servei de Cultura Universitària

            - Tramitació desitjada: I Concurs Activa Cultura

            - Descripció: Sol·licitud de participació I Concurs Activa Cultura  

La sol·licitud haurà de ser acompanyada de la següent documentació:                                                                                       

  1. El formulari emplenat i signat (annex II). Accés al formulari
  1. Fotocòpia del DNI, del NIE o del passaport de l’estudiant participant o dels membres del col·lectiu i, si escau, del NIF de l’associació.
  1. Currículum de l’estudiant. Si el projecte és presentat per un col·lectiu, s’ha d’aportar el currículum dels membres del col·lectiu. Memòria de les activitats realitzades per l’associació sol·licitant.
  1. Memòria tècnica del projecte amb informació detallada i la documentació complementària que es considere oportuna.
  1. Declaració responsable de cada sol·licitant de l’ajuda, segons el model normalitzat que proporciona el Servei de Cultura Universitària, en el qual s’ha d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i el fet de no estar en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13.2 i 13.3 de la llei 38/2003, general de subvencions. Les sol·licituds que presenten col·lectius o associacions hauran de portar la declaració responsable de cada  estudiant, (annex III). Accés a la Declaració responsable

 

Consultes

Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria podran dirigir-la a:

acticult@uv.es