University of Valencia logo Logo del portal

  • Estudiants

Reglament sobre depòsit, avaluació i defensa de la tesi doctoral       

(CG 29-XI-2011. Modificat CG 28-II-2012. Modificat en CG 29-X-2013. Modificat CG 28-VI-2016. Modificat CG 31-X-2017)

 Convocatòria de l’acte de defensa de la tesi doctoral
1. El president o la presidenta del tribunal convoca l’acte de defensa de la tesi. El secretari o la secretària ha de comunicar la convocatòria amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la realització de l’acte, tant als membres del tribunal com al centre on estiga adscrit el programa de doctorat perquè, amb un mínim de 7 dies naturals, s’anuncie la defensa de la tesi en el tauler d’anuncis del centre i en el tauler d’anuncis electrònic oficial de la Universitat de València.
2. L’acte de defensa de la tesi doctoral s’haurà de realitzar en un termini màxim de tres mesos comptadors a partir de l’endemà de la notificació al president o la presidenta del tribunal de la seua designació, tret de circumstàncies excepcionals apreciades per l’Escola de Doctorat.

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy