L'import de la matrícula s'estableix cada any per la Generalitat Valenciana, i està en funció de:

 1. el número de crèdits
 2. el grau d'experimentalitat de la titulació
 3. altres taxes administratives que s'hagen d'aplicar (carnet, obertura d'expedient, etc). Quan l'alumne es matricule d'assignatures soltes o per crèdits, l'import total de la matrícula, per la totalitat d'apartats de la tarifa, no podrà ser inferior a 300 euros. No obstant això, esta quantia mínima no s'aplicarà si l'alumne per a acabar els seus estudis té pendents un nombre d'assignatures o de crèdits el total dels quals no supere esta quantitat mínima.

Els preus públics i drets els fixarà la comunitat autonòma, dins dels límits que establica la Conferència General de Política Universitària, que estaran relacionats amb els costos de prestació del servei, en els termes següents:

 • Els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula
 • Entre el 30 per 100 i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula
 • Entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula
 • Entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula

Els imports de la primera, segona i succesives matrícules es poden consultar en el Decret 140/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2018/2019.

Les exempcions i bonificacions son les següents:

Beques

No s'efectua el pagament de la matrícula (taxes acadèmiques per activitat docent) fins que no siga denegada.. Una vegada comunicada la denegació es disposa de 20 dies per a pagar-la. Tanmateix, pot cobrar-se la matrícula si es comprova l’incompliment dels requisits acadèmics.

Matrícula d’honor en crèdits

L'obtenció de matrícula de honor, en una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc en el curs immediat posterior a una bonificació en la matrícula del dit any equivalent a l'import del nombre d'estes assignatures. En el cas dels ensenyaments estructurats en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria en què s'haja obtingut la matrícula d'honor.

Matrícula d'honor en 2n de batxillerat/premi extraordinari de batxillerat

Els alumnes amb matrícula d’honor en l’avaluació global del segon curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, d’exempció total del pagament de les taxes de matrícula.

Família nombrosa

Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals següents:

 • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
 • De categoría general: Bonificació del 50%

Família monoparental

Els alumnes membres de famílies monoparentals gaudiran dels beneficis fiscals següents:

 • De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes.
 • De categoría general: Bonificació del 50%

Víctimes de bandes armades i elements terroristes

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els estudiants/tes que hagen sigut víctimes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills.

Víctimes d'actes de violència de gènere

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes les estudiantes que hagen sigut víctimes, així com les fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.

Estudiants/tes amb discapacitat

Exempció total del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius afectats per una discapacitat igual o superior al 33% i equiparats.

Forma i terminis del pagament

 

La matrícula s'abona per mitjà de domiciliació bancària en qualsevol banc o caixa d'estalvis de l'estat espanyol. Recorda portar les dades bancàries en el moment de realitzar la matrícula. Hi ha tres formes de pagament:

 

1. Càrrec en compte en un sol pagament.

2. Càrrec en compte en dos pagaments.

3. Pagament fraccionat en sis mensualitats: aquesta modalitat de pagament és una novetat posada en marxa per la Universitat de València en la qual assumeix les despeses generades per aquest fraccionament. 

 

En cas de que et deneguen la beca, l'import de la matrícula es farà efectiu per mitjà de càrrec en el número de compte que hages indicat en un únic pagament.

Cal tenir present aquestes dates per a evitar l'anul·lació de la matrícula per impagament.

 

Els terminis de pagament fixats són improrrogables.

Conseqüències de l’impagament

L’impagament de la matrícula o d’algun dels terminis, en el cas de pagament fraccionat, comportarà l’anul•lació de la matrícula, sense dret a cap reintegrament de les quantitats que s’hagen abonat. En aquest cas, la matrícula serà anul•lada d’ofici.

L’estudiant o l’estudianta perdrà les qualificacions que haja pogut obtenir.

Quan per raó de l'impagament d'una matrícula aquesta haja estat objecte d'anul•lació en l'últim curs acadèmic, serà exigit com requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el previ pagament de l'import de la mateixa.
Els estudiants i les estudiantes que hagen fet efectiu el pagament de l’import de la matrícula fora del termini establert o aquells o aquelles als quals, havent optat per la domiciliació bancària, no se’ls haja pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguen imputables, hauran d’abonar les despeses de gestió de l’impagament que s’aproven per a cada curs acadèmic, a més dels interessos bancaris carregats per l’entitat sobre l’import impagat, si és el cas.

Normativa aplicable

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies