Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Les indicacions s’exposen a continuació són d’estricte compliment per part dels editors de Quaderns de Filologia. En cas que, per la raó que siga, els editors hagen de variar algun aspecte de la normativa o tinguen algun problema o dubte, el Vicedeganat de Cultura serà el seu únic el seu interlocutor.

1. Característiques generals d’un volum

El volum monogràfic de Quaderns de Filologia tindrà una extensió aproximada de 250 pàgines, amb un màxim de 15 pàgines per cada article.

A més, els editors elaboraran una introducció-presentació que encapçalarà el volum.

El volum haurà de constar, a més dels treballs dels professors de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, amb les col·laboracions d’especialistes de prestigi d’altres universitats. Es procurarà que la proporció siga l’establida per la ANECA per a la valoració de revistes: 75% de col·laboracions externes a la revista. (Aprovat per Junta de Facultat, 26/juny/2006).

El volum podrà incloure notícies bibliogràfiques o ressenyes crítiques, si en el moment de l’edició s’han fet arribar a Quaderns de Filologia.

2. Proposta de volum

Per a realitzar una proposta de volum monogràfic de la revista, és necessari que els editors siguen tres professors o professores, almenys dos dels quals, pertanyents a Departaments o Àrees diferents d’aquesta Facultat i el tercer d’altres facultats o universitats, nacionals o estrangeres. Els editors dirigiran un escrit al Vicedeganat de Cultura on faran constar:

 • el nom dels editors/es, el departament al que pertanyen i la seua adreça electrònica;
 • el títol del volum;
 • una breu descripció dels continguts o de les línies dels possibles treballs del volum (es tindrà en compte que les possibilitats siguen relativament àmplies amb la finalitat de poder donar cabuda al professorat dels diferents Departaments o Àrees);
 • el nom de l’editor que farà d’interlocutor amb la Direcció de Quaderns de Filologia.

Aquesta proposta serà sotmesa al Consell de Redacció i es comunicarà a l'editor-interlocutor la resposta corresponent.

3. Carta d'invitació a la participació

Una vegada comunicada la acceptació del volum, els editors del volum faran arribar al Vicedeganat de Cultura una carta per a convidar a participar al professorat de la Facultat.
En aquesta carta es farà constar:

 • Títol del volum i línies generals dels treballs que es poden presentar per al volum.
 • Petició als interessats de:
  1. Títol de l’article.
  2. Resum d’una extensió aproximada de 30 línies.
  3. Bibliografia bàsica.
  4. Paraules clau
 • Adreça a la qual s’han d’enviar (correu electrònic dels editors) i terme de la presentació de les propostes (entre 30 i 60 dies).
 • Termini de comunicació d’acceptació provisional o denegació de la proposta presentada (un mes aproximadament).
 • Data prevista de lliurament dels treballs definitius (en cap cas superior als 6 mesos després de la comunicació de l’acceptació provisional).

4. Resposta a la petició de treballs

Transcorregut el termini de presentació i revisades les propostes, els editors comunicaran als professors que han realitzat les proposades acceptació o no dels seus treballs.

És responsabilitat dels editors fixar uns criteris d’acceptació i prioritzar uns treballs sobre els altres, si fora necessari. Excepcionalment, es volgueren incloure un nombre major de treballs en el volum monogràfic, els editors podran reduir l’extensió màxima dels articles.

Si la resposta d’acceptació és positiva, és necessari que els editors envien a l’autor les normes de presentació dels treballs, i recorden a l’autor la data de lliurament del treball, ajustat en tant que sigui possible a aquestes normes.
Serà necessari enviar a la Direcció de Quaderns de Filologia la llista completa de treballs acceptats.

5. Recollida i lliurament dels articles

Els editors rebran els articles i comprovaran que aquests s’ajusten a les normes de presentació i al rigor científic desitjable. Si es comprova que un treball no reuneix les característiques adequades, els editors podran demanar a l’autor, en un termini màxim d’un mes, que rectifique els aspectes que consideren els editors o, fins i tot, no acceptar la publicació definitiva de l’article.
Els editors faran arribar al vicedeganat de Cultura el conjunt dels treballs en suport informàtic i còpia en paper, acompanyat d’un índex que arreplegue per ordre alfabètic o temàtic la llista i distribució dels treballs definitivament acceptats.

Farà falta adjuntar, així mateix, la introducció-presentació, la qual es podrà retardar, si així es prefereix, al moment de la primera revisió de les proves d’impremta.

Si Quaderns de Filologia comprova que els articles no s’ajusten a les normes de presentació retornarà els articles a l'editor-interlocutor, el qual es compromet, en un termini màxim de quinze dies, a fer es respecten les normes de presentació.

6. Avaluació externa dels articles

Els articles, revisats i acceptats pels editors, se sotmetran a una doble avaluació, externa i interna, anònima que gestionarà el Vicedeganat de Cultura de manera confidencial.

Per a dur a terme aquesta avaluació, es demanarà als editors un llistat ampli de possibles avaluadors dels articles, a més dels noms ja disponibles per Quaderns de Filologia.

L’avaluador emplenarà un model d’informe proporcionat per Quaderns de Filologia en el qual podrà fer comentaris o correccions als articles, que hauran de tenir-se en compte en para la publicació definitiva. L’avaluador podrà, fins i tot, recomanar de manera raonada, la no publicació d’un article. En aquest últim cas, serà responsabilitat dels editors considerar la conveniència o no de la seua acceptació i, en última instància, de la verificació de la introducció dels canvis necessaris per tal d’esmenar els problemes d’un treball concret.

És responsabilitat dels editors fer que les possibles observacions de l’avaluador siguen comunicades als autors i tingudes en compte.

Els editors, en el termini d’un mes a partir del moment de la comunicació del resultat de l’avaluació externa, faran arribar al Vicedeganat de Cultura la versió definitiva d’aquells treballs que hagen sigut objecte de canvis, així com la possible retirada d’algun dels treballs presentats si fóra necessari.

7. Primera revisió de proves

Passada l’avaluació externa i tingudes en compte les observacions que es deriven, Quaderns de Filologia farà arribar a l'editor-interlocutor unes primeres proves perquè siguen revisades pels autors.

La revisió de proves en cap cas podrà consistir en una modificació important del contingut de l’article (per exemple, suprimir o afegir paràgrafs o notes a peu de pàgina).

Els editors disposaran d’un mes per a realitzar aquesta primera revisió i fer-la arribar a Quaderns de Filologia.

La correcció de proves seguirà els signes convencionals de correcció que, en tot cas, es faran arribar als autors.

8. Segona revisió de proves

Introduïdes les correccions per Quaderns de Filologia, es farà arribar a l'editor-interlocutor unes segones proves d’impremta que, en aquest cas, seran revisades pels editors.

Els editors disposaran d’un mes per a realitzar aquesta segona revisió i fer-la arribar a Quaderns de Filologia.

9. Vistiplau definitiu del volum

Introduïdes les correccions per Quaderns de Filologia, es farà arribar a l'editor-interlocutor una impressió definitiva del volum amb la finalitat de que donen vistiplau definitiu i el volum siga enviat a la impremta.
Els editors disposaran de quinze dies per a realitzar aquesta última revisió i fer-la arribar a Quaderns de Filologia.

10. Enviament del volum als autors

Una vegada editat el volum, els editors es fan responsables de l’enviament d’est als autors i participants d’altres centres, per a açò el Vicedeganat de Cultura posarà a la disposició dels editors els volums necessaris.

Us recordem que els autors del centre, així com el professorat de la Facultat de Filologia pot arreplegar un exemplar del volum en el Deganat de la Facultat. El vicedeganat, per la seua banda, realitza un enviament d’un nombre determinat de volums al Servei de Publicacions per a la seua distribució, així com a tots els centres i publicacions amb els quals manté una relació d’intercanvi de publicacions.