Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

El Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura obligatòria del Màster Universitari en Recuperació Funcional en Fisioteràpia, de 8 ECTS. En aquesta assignatura, l'estudiantat haurà de fer un treball original en el qual es pose de manifest els coneixements i competències adquirides al llarg de la titulació de màster. És per això que solament podrà presentar-ho per a la seua defensa pública l'estudiantat que haja superat totes les matèries del mòdul obligatori i les corresponents a l'especialitat cursada. Atés el Reial decret RD1393/2007 de 29 d'octubre, modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya, el treball haurà de ser defensat davant un tribunal compost per tres professors/as del màster.
 

A principi de curs, a tot l'estudiantat matriculat del TFM se li assignarà un/a tutor/al fet que serà el/la responsable de la tutela i direcció del treball durant tot el procés d'elaboració. L'assignació es publicarà a l'Aula Virtual de l'assignatura, a principi de curs. El tema del treball s'establirà de comú acord entre l'estudiant i el seu tutor o tutora. Ha de quedar clar des del principi que aquest treball constituirà una tasca autònoma i personal de l'estudiantat, sent la missió del tutor/a orientar-los al llarg del procés.