Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

Aquests tràmits i pocediments podran sol·licitar-se per la persona interessada o aquella a qui autoritze per escrit (model d'autorització); llevat del lliurament del Títol.

Instáncia general mitjançant e-registre

Tramitació del certificat de signatura electrònica(amb cita prèvia)

Accés i Admissió

Proves d'accés a la Universitat (PAU), PAU >25, PAU >40, PAU >45, Estudis universitaris finalitzats (espanyols o estrangers homologats), Preinscripció, Accés amb estudis iniciats, Curs d'Adaptació al Grau (per diplomades i diplomats), Renùncia a la plaça

Matrícula

Reincorporació als estudis de Grau, Exempció de la normativa de permanència, Matrícula a temps parcial, Reconeixement/Tranferència de crèdits, Modificació i/o ampliació de matrícula, Avançament de convocatòria, Prova d'aptitud/Cursos tutelats (homologació de títols estrangers), Presentació del Treball Fi de Grau, Anul·lació de matrícula per causa de força major, Devolució de Taxes  

Títols i Certificats

 Expedició i lliurament dels títols oficials, Suplement Europeu al Títol, Certificat d'Admissió a Grau, Matrícula, Assegurança escolar, Taxes, Acadèmic, confrontat i compulsa de documents