University of Valencia logo Logo Permanent Training and Educational Innovation Service (SFPIE) Logo del portal

"Estimulant aprenentatges mitjançant l'ús de la neuroeducació a les aules”

 

El Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació i el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València celebraran la IX Jornada d'Innovació Educativa el proper dimecres 12 de juliol de 2023 en el Jardí Botànic de la Universitat de València.

La proposta d'enguany porta el títol: “Estimulant aprenentatges mitjançant l'ús de la neuroeducació a les aules”.

La Jornada està pensada com un punt de trobada en el qual compartir les experiències en innovació docent desenvolupades en la nostra Universitat. Els autors, vinculats a projectes d'innovació educativa en curs, podran presentar comunicacions, que seran certificades prèvia avaluació.

Des del SFPIE es realitzarà una selecció de les comunicacions a exposar (oralment es presentaran en total 24 comunicacions, a raó de 8 per cada Campus Burjassot-Paterna, Blasco Ibáñez i Tarongers-Ontinyent).

Programa Jornada: descarregar

Comunicacions: Normes generals

 • Dates:
  • Enviament de la proposta de comunicació: fins al 19 de juny 2023.
  • Comunicació de propostes acceptades: abans del 23 de juny de 2023.
  • Comunicació de propostes seleccionades per a presentació oral: abans del 28 de juny de 2023.
  • Lliurament de text complet: fins al 20 de juliol 2023.

 • Cada proposta ha d'inscriure's abans del 19 de juny del 2023 a través del següent enllaç: https://ir.uv.es/pu7eYMm. En ella s'ha d'incloure el títol, el resum (300 paraules màx.), les paraules clau (5 en espanyol i anglés i separades per punts i comes) i els autors. A més, s'ha d'indicar l'autor o l'autora de correspondència. Posteriorment, i en el cas que la proposta haja sigut acceptada, el/la autor/a de correspondència rebran via email les instruccions, sobre com i on pujar la comunicació completa.
 • Cada autor podrà presentar una proposta de comunicació per projecte en el qual participe.
 • Tant les propostes de comunicacions com les comunicacions podran presentar-se en valencià, castellà o anglés.
 • Un Comité Científic avaluarà les propostes presentades i decidirà tant les comunicacions acceptades com aquelles que es presentaran oralment.
 •  El lliurament del text complet de les comunicacions acceptades haurà d'incloure la següent estructura:
 • Títol i subtítol
 • Autors (cognoms, nom)
 • Procedència i correu electrònic de cadascun/a
 • Referència del Projecte d'Innovació Educativa
 • Resum
 • Paraules clau
 • Introducció
 • Mètode
 • Resultats
 • Conclusions i impacte
 • Referències.
 • El text de la comunicació, inclòs taules, figures, quadres i referències no serà inferior a 1000 ni superior a 2000 paraules.
 • Les taules i figures es numeraran ordinalment i s'inseriran en el cos de text en el seu lloc corresponent.
 • El cos de text s'escriurà en font lletra Arial, grandària 11 punts i interlineat múltiple en 1,2.
 • El títol, subtítol s'escriuran en Arial grandària de lletra 14 i interlineat en 1,2. La capçalera dels diferents apartats s'escriurà en negreta amb tipus de lletra Arial, grandària 11 i interlineat 1,2.
 • No es permeten subratllats ni altres colors de tema diferents a negre.
 • Les taules, i quadres de text seran en blanc i negre. Les figures, gràfics, etc., seran també prioritàriament en blanc i negre. Extraordinària i justificadament per qüestions de visibilitat, aquestes últimes podran ser en color.
 • Les referències s'inclouran en el seu apartat corresponent en la forma APA 7.
 • El llibre d'actes, previsiblement, es publicarà amb format electrònic, Dipòsit Legal i ISBN.
 • Quedaren exclosos del llibre d'actes aquelles comunicacions que no complisquen amb els requisits de format establits.
 • Totes les notificacions es realitzaran via web/e-mail, per la qual cosa serà requisit indispensable indicar clarament l'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte (mòbil) de l'autor de correspondència i que, en cas de ser seleccionada, exposarà la comunicació.
 • Es certificarà a aquells/as que sotmeten una proposta, siga seleccionada per a la seua exposició oral o no.

Descarregar normes