Logo de la Universitat de València Logo Màster en Banca i Finances Quantitatives Logo del portal

El Programa Màster en Banca i Finances Quantitatives respon a les exigències de les finances modernes, en les quals les tècniques quantitatives necessàries per a realitzar una anàlisi fonamentada que facilite la presa de decisions financeres són de gran complexitat i caràcter multidisciplinari.

El principal objectiu del Màster és formar experts capaços d'exercir labors d'avaluació, gestió i assessorament en el camp de les finances. Concretament, el postgraduat:

  • Desenvoluparà la seua activitat fent un ús intensiu de tècniques quantitatives i informàtiques avançades, que li permeten prendre complexes decisions de forma òptima i informada.
  • Coneixerà el funcionament del sistema financer, les diferents alternatives de l'assignació de recursos, la valoració d'actius i la gestió de riscos i la seua articulació en el context general de l'economia. En particular, ha de ser capaç d'identificar i anticipar els problemes economicofinancers rellevants en qualsevol situació concreta, de discutir les alternatives que faciliten la seua resolució, de seleccionar les més adequades als objectius i d'avaluar el resultat que produïsquen.
  • Estarà capacitat en tasques de recerca amb l'objectiu de, si ho desitja i compleix els requisits, accedir als estudis de Tercer Cicle conduents al grau de doctor aprofitant el potencial investigador d'un extens grup de professors implicats en el programa interuniversitari.