Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats Logo del portal

En el Treball Fi de Màster els alumnes duran a terme, sota la direcció d'un tutor, un projecte, informe o treball original de recerca sobre un tema acordat, en la línia dels estudis/recerca esbossats al llarg d'aquest curs en les diferents assignatures. El tema ha de ser triat, debatut i acordat per l'estudiant i el tutor.

Amb el treball fi de màster, els alumnes desenvoluparan i aplicaran els seus coneixements, habilitats i destreses adquirides en aquesta titulació. Quant al contingut, ha de ser un treball original de recerca, que encaixe amb l'àrea d'especialització de l'alumne/a i que li permeta integrar els coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques. Pot consistir en l'aplicació de les actuals teories lingüístiques, literàries, culturals i comunicacionals a un corpus seleccionat per a l'anàlisi, dins de l'àmbit dels estudis anglesos.

Els treballs, s’han de presentar en anglès i han de respectar rigorosament els criteris formals següents: format A4 (excepte aquells que requerisquen un format diferent); longitud: entre 15.000 i 20.000 paraules (60-80 pàgines); font: Estafis New Roman 12, a doble espai i marge de 2,5 cm.
En la composició de la tesi, s'ha d’evitar el llenguatge sexista i en el seu lloc s'ha de fer servir un llenguatge no sexista i igualitari, que promoga la igualtat entre homes i dones.

1. REGLAMENT TREBALL FI DE MÀSTER

2. LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

3.TFM PLANTILLA Proposta Direcció

4. PLATILLA TÍTOL TFM 

5. DECLARACIÓ D'AUTORIA ORIGINAL DE L'ESTUDIANT

6. PROCEDIMIENT DEPÒSIT I EVALUACIÓ TFM

7. DEPÒSIT TFM

8. PROPOSTA TRIBUNAL TFM

9. INFORME DEL SUPERVISOR

10. ACTA DEFENSA