Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials Logo del portal

Les competències generals que s'exposen –que han estat adaptades al caràcter d'especialització d'aquest títol-, són les que estableix el Reial decret 1393/2007. La distribució de la competències específiques en cinc blocs: 1. diagnòstic i avaluació; 2. intervenció; 3. serveis i programes; 4. comunicació i 5. investigació són les que recull la Conferència de Degans de Psicologia (2006, 2007). Les competències específiques de cada bloc, amb precisions en alguns casos, són també les que exposa la Conferència de Degans.

Competències Generals:

Competència número 1: Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi de la intervenció psicosocial.

Competència número 2: Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis en l'àmbit de la intervenció psicosocial.

Competència número 3: Saber comunicar en el context de la intervenció psicològica en àmbits socials, les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competència número 4: Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido i autònom a l'àrea d'estudi de la psicologia de la intervenció social i comunitària.