Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

 CONSULTA ELS TRIBUNALS PER ESPECIALITAT

Cada tribunal avaluador estarà integrat per tres membres que seran nomenats per acord de la respectiva Comissió de Coordinació Acadèmica entre professorat dels departaments amb docència en el màster.

Els membres seran doctors, llevat d’aquelles titulacions en què així ho autoritze expressament i de manera justificada la Comissió d’Estudis de Postgrau

En cap cas, el tutor o tutora del treball de fi de màster podrà formar part del tribunal en què s’avalue el treball de l’alumne tutoritzat.

El Tribunal estendrà un acta per cada defensa de treball de fi de màster, en la que es reflexarà el dia i hora en la que ha tingut lloc l’acte, la qualificació, així com si ha estat proposat per a matrícula d’honor. Aquest document es farà arribar al centre que custòdia els expedients i s’incorporarà a l’expedient de l’alumne.