Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

Matricula i Tutorització

Matricula

La matricula del treball de fi de màster es realitzarà en el període ordinari d’acord amb el que s’establisca en el calendari acadèmic anual.

La matricula del treball de fi de màster donarà dret a dues convocatòries oficials d’examen en el curs acadèmic.

El preu públic de la matrícula en cap cas serà “sense docència”, encara que l’estudi es trobe en extinció.

Tutorització

Els treballs de fi de màster comptaran almenys amb un tutor o tutora que supervise la tasca de l’alumnat.

Per a tutoritzar els treballs de fi de màster serà necessària la condició de Doctor o Doctora llevat dels casos en què així ho autoritze la Comissió d’Estudis de Postgrau.

Si el treball de fi de màster es realitza en una institució, organisme o empresa diferent a la Universitat de València s’haurà de nomenar un cotutor o cotutora extern. Aquest haurà de col·laborar juntament amb el tutor o tutora acadèmic en la definició del contingut del treball de fi de màster i el seu desenvolupament.

En el cas de màsters interuniversitaris conduents a l’obtenció d’un títol conjunt, podrà nomenar-se tutor o tutora qualsevol docent Doctor o Doctora de les universitats participants.

La tutorització del treball es reflectirà en el POD del professor i serà reconeguda en els termes establerts en les disposicions normatives de la universitat. Si la tutorització es comparteix entre més d’un professor o professora de la universitat, el reconeixement es repartirà entre tots ells.

Cada Comissió de Coordinació establirà si els estudiants dels programes de mobilitat poden realitzar el treball de fi de màster al centre de destinació. En tot cas, el projecte de treball haurà de tindre la conformitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica, i se li assignarà un tutor a la Universitat de València.

En compliment de la normativa vigent sobre els Treballs de finalització de Màster aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de València, al començament de cada curs acadèmic, la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster en Investigació en Didàctiques Específiques ha de fer pública la relació de professors doctors, pertanyents als departaments responsables de la docència del màster, que s'encarregaran de la tutorització o direcció dels TFMs dels estudiants admesos en cada curs acadèmic, així com la seva oferta de temes de recerca.

Per ser tutor de TFMs és necessari posseir el títol de doctor i tenir experiència de recerca relacionada amb una especialitat del Màster en Investigació en Didàctiques Específiques.

Des de l'inici del curs acadèmic, els estudiants poden dirigir-se a algun dels professors que figuren en aquesta relació si tenen interès que siga el tutor del seu TFM. Algunes setmanes després del començament del curs, la CCA procedirà a assignar un tutor a aquells estudiants que encara no ho tinguen.

La relació de professors tutors de TFMs està disponible en aquest enllaç. a l'apartat Línies d'Investigació. Al costat de cada professor, s'inclouen els temes de recerca proposats per aquest professor com a possibles temes de TFM. Com indica la normativa vigent, és possible preparar un TFM sobre un tema diferent als enunciats en la relació publicada si estudiant i professor es posen d'acord.

En aquesta mateixa web es troben les orientacions generals per a la realització del TFM.

Assignació del treball i tutor o tutora

Període d'elecció de tutors i tutores: Del 13 al 30 de novembre de 2023.

El tema del treball s’establirà de comú acord entre l’estudiant i el seu tutor o tutora. En qualsevol cas, la Comissió de Coordinació Acadèmica organitzarà i garantirà l’assignació de tema i tutor o tutora per a tot l’estudiantat matriculat.

NOVETAT!

Ja està actiu el formulari que haureu d'emplenar de cara a procedir a l'assignació de tutor/a del MUIDE per al curs 23-24: (PRÒXIMAMENT)

https://encuestas.uv.es/index.php/428158?lang=ca

 

Recordeu que: 

Els que ja teniu tutor/a assignat d'altres cursos no fa falta que empleneu el formulari. 

- Cal contactar amb els tutors/as amb els quals us interesse treballar prèviament a emplenar aquest formulari.

- Podeu consultar les línies d'investigació del professorat en aquesta mateixa pàgina web:

https://www.uv.es/uvweb/master-investigacio-didacticas-especificas/ca/especialitats/presentacio-1285907110494.html

- Cada tutor/a té un límit de treballs que pot dirigir en funció de la seua càrrega docent.