Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques Logo del portal

Treball fi de màster

El RD1393/2007 de 29 d’octubre, modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya, indica que els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Màster conclouran amb l’elaboració i defensa pública d’un Treball de Fi de Màster (TFM), que tindrà entre 6 i 30 crèdits, d’acord amb el que establisca el pla d’estudis corresponent.

Concepte

Els treballs de fi de màster consistiran en la realització d’una memòria o projecte sota la supervisió d’un tutor o tutora en què es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l’estudiant al llarg de la titulació.
Aquestos treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l’estudiant o la estudiant. Els treballs hauran de realitzar-se d’acord amb el que dispose la memòria de verificació del títol.

Les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada màster podran establir directrius específiques i fixar criteris d’avaluació per a procurar homogeneïtzar l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster. En aquest cas, les Comissions de Coordinació Acadèmica hauran de remetre una còpia d’aquestes directrius a la Comissió d’Estudis de Postgrau a fi de vetllar que el seu contingut siga compatible amb aquest reglament.

Modalitats

Les modalitats que podran presentar els treballs de fi de màster són les següents:

  • Treballs acadèmics de revisió i investigació bibliogràfica, o experimentals.
  • Treballs coordinats amb la realització de pràctiques en empreses o institucions.
  • Treballs equivalents realitzats com a resultat d’una estada en altra universitat, espanyola o estrangera.
  • Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors, segons s’especifique en el pla d’estudis verificat.

En qualsevol cas es materialitzaran en una memòria o projecte en forma escrita que s’acompanyarà, en el seu cas, del material que s’estime pertinent

Indicacions TFM

Plazas

Matrícula i tutorització

Créditos

Dipòsit

Tipologia

Defensa i Avaluació